• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl

All posts by Maarten Kools

26 april: Het hart dat ziet

[print]

4e Paaszondag

Schriftlezingen:

  • Handelingen 4,8-12

  • Johannes 10, 11-18

De zondag van de goede herder zoals die ieder jaar weer terugkomt
moet hoog nodig van zijn zoetigheid worden ontdaan.
De herder uit het evangelie is geen goeierd op de hei
maar een man die in de wildernis opkomt voor de zijnen;
iemand die met leeuwen en beren vecht.

Als er in de Bijbel over een herder gesproken wordt
gaat het altijd om iemand die opkomt voor de weerloze,
iemand die verenigt en beschermt
en die de strijd met de wolven aandurft..
in geestelijke zin: iemand die de strijd aandurft
en de macht van het kwaad ontmaskert.

Een van de oudste bijbelverhalen leert ons
hoe wij mensen allemaal geschapen zijn
om elkaars herders te zijn.

Het is het beroemde verhaal van Kaïn en Abel.
Abel is de zwakste en Kaïn is de sterke.
Maar in plaats van dat Kaïn zijn kracht gebruikt
om zijn broeder te beschermen en te bewaren
gebruikt hij zijn kracht om zijn broeder te doden.

Jaloezie en gekwetste eerzucht zijn Kains motieven
voor de eerste moord op aarde,
je zou dat eigenlijk de echte erfzonde kunnen noemen.

Dat laat God niet zo maar passeren.

HIJ is zelf immers de goede Herder die opkomt voor de zijnen
en is de mens niet naar zijn beeld geschapen en om op Hem te lijken?
En God roept Kaïn ter verantwoording:
hoe is het met je zwakke broeder?
Wat heb je voor hem betekend?

En dat stelt Kaïn de vreselijk domme vraag:
‘ben ik soms de herder van mijn broer?’
En God weer:
‘In plaats van voor hem te zorgen
heb je hem gedood en de aarde
die jij hebt gedrenkt met zijn bloed roept naar mij.
Kaïn waar is je broeder.’

Kaïn vroeg:
‘ben ik dan soms de herder van mijn broer?’

Het antwoord is JA NATUURLIJK,
geschapen naar mijn beeld als jij bent
ben je geroepen de hoeder van de broeder te zijn.

Dat geldt voor ons allen.
Wij zijn allen geroepen
herders van onze broeders en zusters te zijn,
wij zijn geschapen om elkaar te sterken en te bewaren:
dat geldt voor alle eeuwen, dat geldt voor iedereen.

In de oud christelijke catacomben
werd Jesus als DE goede herder afgebeeld:
een stoere man met een schaap op de schouders
iemand die het zwakke zou verdedigen;
later worden de schilderijen zoetelijker
en beelden ze minder goed uit
wat Johannes de evangelist ons
over Jesus wil melden.

Het evangelie van de Goede Herder Jesus
heeft voor het eerst geklonken in de winter in Jeruzalem
rond het wijdingsfeest van de tempel….
vergelijkbaar met het jaarfeest van de wijding van onze kerk
deze maand heel bescheiden gaan vieren:
dit keer de 117 e verjaardag.

In het Jeruzalem van Jesus’ dagen
-toen Jeruzalem zuchtte onder de Romeinse bezetting,
(vergelijkbaar met de Duitse bezetting van ons land)
was de viering van dat feest een gelegenheid tot protest.

Tallozen dromden samen en velen hadden
hooggespannen verwachtingen van een naderende revolutie.

Jesus werd geacht
leiding te kunnen geven aan een verzetsbeweging:
‘Hoe lang nog houdt u ons in spanning’
hadden ze hem gevraagd.

En dan gaat Jesus spreken.
Over schapen die wel of niet luisteren naar zijn stem.
Hij spreekt over een nieuw volk dat zich verzamelt rondom Hem.
‘Niemand kan ze van mij wegroven.’

Hij heeft het over een hecht verband dat wordt gesmeed rond Hem.
Want Hij is niet zomaar een verzetsheld
maar de door God gezonden aanvoerder van een heel nieuw mensenvolk
dat heel de mensheid omvatten zal:
mensen van Azië en Europa
Afrika en Amerika,

de herder van alle soorten mensen:
joden en heidenen, mensen van goede wil.

Het is wellicht een naïeve en kinderlijke vraag,
maar als Jesus de Christus, hier op aarde zou terugkomen,
zou hij dan alleen maar even naar de Paus van Rome gaan ?

Een ding is zeker:
Hij zou beginnen bij de rabbijnen in Jeruzalem.

En daarna de Paus.
Maar Hij zou zeker ook even
naar de secretaris van de Wereldraad van kerken in Genève gaan
en even langs gaan bij de patriarch van Constantinopel.

Hij is toch herder van allen,
zou Hij een Ashram in India over kunnen slaan
of een moskee waar in alle eerbied en ootmoed
de Vader aanbeden wordt.

Hij wil herder zijn van allen
en dat heeft voor ons de konsekwenties
dat het koesteren van ieder eigen gelijk moet worden uitgebannen
en ieder groepsgelijk moet worden toevertrouwd
aan de hoede van Zijn herdersstaf.
Terug naar Johannes:

Het evangelie van de goede Herder
gaat over een nieuw mensenvolk dat zich vormen zal,
een grote familie van alle stammen en naties en talen
zoals Johannes dat al voor zich zag in zijn apokalyps.

Hij zag een nieuwe mensheid die zich verzamelt
rond de solidaire herder,
zo solidair met de weerlozen
dat deze goede herder zelf
plotseling vergeleken wordt met een lam.

Luisteren naar deze verhalen over de herder en het lam
betekent uitzien naar dat nieuwe
dat al bijna 2000 geleden is aangekondigd
en dan zelf je leven veranderen.

Als wij het evangelie over de goede herder horen
worden we daardoor opgewekt ons eigen leven open te stellen
voor zijn geest van bevrijding en vernieuwing.

Het betekent dat voor ons, net als voor Jesus,
solidariteit en weerloze liefde voor
mensen het allerbelangrijkste zijn.

Om dat goed te doen heb je anderen nodig:
thuis waar je elkaars herder bent
maar ook hier in dit gebouw,
in deze schaapskooi.

Vandaag vieren wij hier roepingenzondag.
Daar is dan vooral mee bedoeld
de roeping tot het ambt, het priesterschap, het diaconaat,
de religieuze staat of het pastorale werkerschap in de kerk.

Er is veel discussie over al deze kerkelijke ambten:
vooral over wat een ieder wel of niet mag.
Dat is erg jammer, zonde van de tijd
want allemaal zijn wij nodig,
ieder op zijn of haar eigen plek.

We mogen ons naar mijn idee nooit er toe laten verleiden
mensen met verschillende roepingen
tegen elkaar uit te spelen.
De een is niet beter dan de ander.

De priester is nodig en belangrijk
maar hoeft niet apart op een voetstuk te worden geplaatst,
de diaken is nodig voor de sociale activiteiten
die de kerk moet ontwikkelen,
de pastorale werkers, mannen of vrouwen,
voor opbouwwerk en inspiratie van groepen.

Maar ook alle andere leden
van het priesterlijke volk van God zijn nodig;
organisten, koorzangers en zangeressen,
vrijwilligers in het pastoraat..
maar ook gewoon vaders en moeders,
milieuactivisten en verpleegkundigen
en allen die hun zieken thuis verplegen
en alle andere ijverige en lieve mensen
die hun leven als een roeping zien.

Wat zou het een verarming zijn
als er geen mensen waren die hun leven
niet meer als een opdracht van God, een roeping
willen en durven beleven.

Voor ieder mens geldt dat hij of zij er mag zijn en nodig is.
En dan vooral om te doen wat Kaïn weigerde:
om de herder van de ander te zijn.

Het programma van de christen
-het programma van de barmhartige Samaritaan,
het programma van Jesus-
is ‘het hart dat ziet.’
Dit hart ziet waar liefde nodig is en handelt ernaar.

De laatste woorden na het tenslotte
waren uit de laatste encycliek van de vorige Paus
en dus hebben ze gewicht.

Zo moge het zijn, werkt allen mee.

Hein Jan van Ogtrop, pastoor

19 april: Machteloosheid alom

[print]

3e Paaszondag

Schriftlezingen:

  • Handelingen 3,1-19; Op de been

  • Lucas 24, 35-48; Hij at met hen

Machteloosheid alom!
Onderhandelingen in het torentjes, komt er een krisis?
Het is moeilijk een land te goed regeren
en je verantwoordelijkheid voor recht, menselijkheid en ekonomie te dragen.
En in grotere context: Heeft de vrede op aarde nog kansen?
In een radioprogramma onlangs kon je meteen reageren.
80 % van de reacties waren: ‘neen, het wordt toch niets’.
Het zijn deze gevoelens waar het eerste verhaal van vandaag
dat wij in de uitgebreidere versie hoorden lezen, tegenin gaat.

Het verhaal begint met de nood te vertellen van iemand die verlamd is.
Hij moet bedelen om in leven te blijven. Hij ligt op het tempelplein.
Twee van Jesus’ volgelingen lopen langs: het zijn Petrus en Johannes.
Gewoontegetrouw roept de man om een aalmoes, om geld.
De meesten geven hem wat. Augustinus zegt:
ze kunnen hem alleen maar geld geven
om eten te kopen en maken hem alleen maar dikker
en zwaarder. Ze kunnen hem niet echt helpen
en alles blijft toch zoals het was.

Tot opeens die twee volgelingen van Jesus langs komen die anders reageren.
de bedelende lamme krijgt een bijzonder antwoord:
Geld kunnen wij niet geven maar: in de naam van Jesus sta op!
Niet pappen en nathouden, niet: ‘man blijf kalm, het wordt toch niets
maar ‘sta op.’ Ze geven hem het kostbaarste wat je geven kunt:
bemoediging, kracht, geloof, hoop.
En het werkt! De lamme staat op en loopt.

Uit kracht van het Paasgebeuren met Jesus van Nazareth
wordt een mens weer op de been gezet.
De man kan weer verder gaan;
zijn leven heeft weer zin: hij kan nu pas echt leven.

En de leerlingen gaan ook verder leven en preken.
Ze zetten hun bemoedigingsproject voort:.
ze gaan nog meer mensen oprichten en perspectief bieden.
Dat doen zij, die arme apostelen, vanuit het aloude verhaal
dat vaak vergeten wordt maar niet vergeten mag worden
het verhaal van de God van Abraham, Isaak en Jakob.
Dat is de naam die de God van Israël al eeuwen draagt:
en daarin klinkt dan mee dat deze God niet zomaar een God is
die geëerbiedigd moet worden maar verder alles bij het oude laat.
Neen, deze God is de bevrijder,
een helper, een Herder, een trouwe supporter van de mensen.

De apostelen laten het duidelijk horen aan de verbaasde omstanders
die de lamme weer zien lopen:
‘Dezelfde God die Israël bevrijdde uit Egypte,
dezelfde God die Jesus uit het graf verloste
die God hebben jullie net aan het werk gezien.
Hij is dus niet alleen de God van vroeger
maar ook van vandaag!

Ook hier dus in deze kerk. Jesus had het ooit gezegd:
als er twee of drie in Mijn Naam bijeen zijn
dan ben ik in hun midden.

Jesus is actief aanwezig, ook in deze dagen.

II. Lucas schreef ook een prachtig verhaal over twee.
Twee morrende mannen die teleurgesteld van Jeruzalem wegliepen:
we noemen ze de Emmausgangers.

De twee mopperaars kregen plotseling
een medewandelaar naast zich die hen opkikkerde,
die met ze ging eten
en in wie ze, toen hij het brood brak, plotseling Jesus zelf herkenden.

In het evangelie vandaag komen ze de andere leerlingen
die nog een beetje zitten te suffen daarover vertellen.

En terwijl zij nog aan het spreken zijn komt Jesus binnen.
Ontsteld denken ze een geest te zien. Maar de Heer is geen spook
maar openbaart zich -net zoals aan de twee wandelaars op weg naar Emmaus
als een echte levende aanwezige die ons oppept.

Op Goede Vrijdag merkten wij
dat Hij DE solidaire mens naast de mensen was,
een Helper die met ons meelijden wilde.

Met Pasen vierden wij dat Hij de ‘vorst van het leven’ is,
ons Licht, onze toekomst.

In het joods achttiengebed
(een soort breviergebed voor leken) staat:
U bent een vriend want u bent een helper,
U bent groot in het bevrijden: u steunt de vallenden.
U sterkt en geneest de zieken, U bevrijdt de gevangenen,
U bent trouw aan wie slapen in het stof.
U richt ons op, U zet ons weer op de been:
U doet ons uit de dood opstaan.
U bent een trouw Helper, Uw Naam zij geprezen al onze dagen.

Om dat te horen moeten wij samenkomen
in dit gebouw bijvoorbeeld, of in een of ander huis
zoals de eerste christenen dat deden…
om het verhaal te vertellen en het brood te breken
om te vieren dat God de vriend is die ons omhoog haalt.

Het verhaal van de apostelen en de lamme leerde is
uit de handelingen van vandaag leerde ons
dat Jesus niet de enige is die in staat is mensen op te richten
en te vernieuwen maar dat ook wij
geroepen elkaar overeind te helpen
en dat ook kunnen.

AUGUSTINUS HIEROVER:
Uit preek 99 over de Handelingen:

Welke de gave van de apostel is geweest, de apostel Petrus die arm was aan geld en rijk aan geloof, dat vertelt ons de Schrift: “Zilver en goud heb ik niet…”. Wat heeft hij dan wel? “Maar wat ik heb dat geef ik je: In de naam van Jesus de Christus kom overeind en loop!”. De waarde van de dingen meet je aan hun gevolgen. Zij die aan de arme goud gaven, voerden hem dik en verzwaarden zijn lichaam, dat zijn voeten al niet konden dragen; zij probeerden hem te troosten om zijn gebrek, zij konden hem niet genezen. Terwijl die andere, die geen geld heeft, hem de gezondheid teruggeeft. Hij is rijk aan Godsgoederen, die bezitloze. “Zilver en goud heb ik niet”, zegt hij; maar hij schudt over hem alle goddelijke rijkdommen waarover hij beschikt. “Wat ik heb, dat geef ik je. In naam van Jesus Christus, kom overeind en loop!” Hij maakt zijn beurs niet los, hij opent zijn ziel. Wat geeft hij? “In naam van Jesus Christus, kom overeind en loop!” Een kwaal die gelijkelijk op slaaf en koning kan drukken, gehoorzaamt aan deze haveloze apostel. En er is nog meer: de natuur zelf gehoorzaamt aan Petrus’ bevel. Het gaat immers om een man die “vanaf de moederschoot verlamd was”. Van dit aangeboren en dus ongeneeslijke kwaad wordt de man genezen door het machtige woord van… een arme; wat niet zou gebeuren als die arme niet boordevol zat met de gaven van God, zelf schepper van de natuur.

Tot zover de grote Kerkvader.
God sterke ons bij die belangrijke taak
in onze eigen levensdagen.

Hein Jan van Ogtrop, pastoor

De Nieuwe Bavo Bloeit

Haarlem, 26 maart 2015 – Van 24 tot en met 27 april ondergaat de Nieuwe Bavo aan de Leidsevaart in Haarlem een bijzondere metamorfose. Tijdens het evenement ‘De Nieuwe Bavo Bloeit – voorjaarsbloemen en bloemmozaïeken’ wordt de kathedraal volop in de bloemen gezet, zijn er speciale concerten, is er een fotoexpositie van Niels Polak en kunt u een bezoek brengen aan het recent geopende KathedraalMuseum vol kunstschatten. Ontdek en beleef de Nieuwe Bavo!

De vele bloemmotieven die architect Jos Cuypers (1861-1949) tijdens de bouw verwerkte in de kathedraal, zijn het uitgangspunt geweest voor dit grootse indoor bloemenspektakel tijdens het Haarlemse bloemencorso. Diverse MBO-scholen in de regio zullen in de unieke omgeving van de kerk hun kunsten vertonen onder toeziend oog van Charles van der Voort – de Leidse bloemist die tijdens Pasen traditiegetrouw het Sint-Pietersplein in Rome verandert in een bloemenzee.
Nog een jaar en het middenschip van de Nieuwe Bavo zal volledig gerestaureerd zijn. De Nieuwe BavoDe bijzondere architectuur en kunstschatten van de op een na grootste kathedraal van Nederland, zijn echter nu al in volle glorie te aanschouwen.

Rijksmonument

Bij de bouw van 1895 tot 1930 wilde architect Jos Cuypers wedijveren met kerken als de Sagrada Familia in Barcelona en de Sacré-Coeur in Parijs. De zoon van Pierre Cuypers (1827-1921), die het Rijksmuseum en het Centraal Station in Amsterdam ontwierp, hield van vernieuwing op basis van de traditie. Hij integreerde de nieuwste bouwstijlen in zijn ontwerpen. Dat is duidelijk zichtbaar bij de Nieuwe Bavo, die zich kenmerkt door een wonderlijke mengeling van bouwstijlen: neogotisch, neoromaans, art deco, Jugendstil. Ook zijn er Moorse invloeden in het interieur te ontdekken en is zelfs de stijl van Berlage aanwezig in dit pronkstuk van architect Jos Cuypers.

Openstelling van het KathedraalMuseum

Tijdens het omvangrijke restauratieproces van de Haarlemse kathedraal is het gelukt om de al aanwezige ruimten onder het hoogkoor uit te diepen en zo plaats te maken voor het nieuwe KathedraalMuseum in de catacomben van de kerk.
Naast het tonen van gouden en zilveren relikwieën uit het verleden, schenkt het museum aandacht aan de restauratie van de kathedraal, de architect Jos Cuypers en aan de positie van de Haarlemse Sint Bavo te midden van haar tijdgenoten.
De kathedraal, op zichzelf al een museum, staat in de top-5 van kerken die werden gebouwd in de periode van 1850 tot 1950: de Sagrada Familia in Barcelona, de Sacré-Coeur in Parijs, de Westminster Cathedral in Londen en de Basiliek van Koekelberg in Brussel. Tevens wordt in het museum stilgestaan bij wat een kathedraal precies is en maken bezoekers kennis met de wonderschone bijdragen aan de kerk van vele beroemde kunstenaars, waaronder de tegeltableaus van Jan Toorop.

Meer info?

Bekijk het volledige programma, de openingstijden en de entreekosten via www.denieuwebavobloeit.nl en www.rkbavo.nl en like onze Facebook-pagina: https://www.facebook.com/denieuwebavobloeit.
Bezoekers maken kans op leuke prijzen met het uploaden van foto’s van de Nieuwe Bavo en het gebruik van de hashtag: #denieuwebavobloeit.


Noot voor de redactie:
Voor interviews, persvragen en hi-res fotomateriaal over de kathedraal en het evenement De Nieuwe Bavo Bloeit neemt u contact op met:
René van Stekelenborg, Manchego Media
info@manchegomedia.nl
+31 (0)6 45606644

Contact:
Kathedrale Basiliek Sint Bavo
Leidsevaart 146, ingang via de plebanie aan het Emmaplein
2014 HE Haarlem
restauratie@rkbavo.nl t.a.v. koster Stephan van Rijt

Goede Week en Pasen in de Kathedraal 2015

Photo credit: György Soponyai / Foter / CC BY-NC

Photo credit: György Soponyai / Foter / CC BY-NC

Palmzondag

Op Palmzondag 29 maart is om 10.00 uur de Pontificale Hoogmis, waarin de Bisschop zal voorgaan. De Bavocantorij zal de gezangen verzorgen.

Boeteviering

Op dinsdag 31 maart is er om 19.30 uur een boeteviering en aansluitend gelegenheid voor het persoonlijk ontvangen van het sacrament van boete en verzoening.

Chrismamis

Op woensdag 1 april is om 19.30 uur de Oliewijding (Chrismamis) De Bisschop zal in concelebratie met de priesters van het bisdom en het militair ordinariaat hier in voor gaan.

De gezangen worden verzorgd door het Kathedraal Koor.

Witte Donderdag

Op Witte donderdag 2 april is om 19.30 uur de plechtige avondmis, waarin het Mannenkoor de gezangen zal verzorgen. (Let op: deze viering vindt plaats in de Antoniuskerk aan de Nieuwe Groenmarkt, te Haarlem)

Goede Vrijdag

Op Goede vrijdag 3 april is om 15.00 uur de Kruisweg en zijn om 19.30 uur de Goede Vrijdag Plechtigheden, waaronder de kruisverering. De Bisschop zal hierin voorgaan.

De Bavocantorij zal de gezangen verzorgen, waaronder de bekende Johannespassie van Jan Valkestijn.

Aansluitend worden vanaf 21.00 uur de Lamentaties van Goede Vrijdag gezongen door de Bavocantorij. Naast gregoriaans klinken er werken van Thomas Tallis.

Paaswake

De Paaswake op zaterdag 4 april begint om 21.30 uur. In deze viering zal een volwassene worden gedoopt en gevormd. Het Kathedrale Koor zal de gezangen verzorgen

Hoogfeest van Pasen

Op Eerste Paasdag 5 april is om 10.00 uur de Pontificale Hoogmis van Pasen, waarin de Bisschop zal voorgaan. Het Kathedrale Koor zingt o.a. de vaste misdelen uit de Missa Quatro Voce van Monteverdi en het beroemde motet ‘Ye choirs of new Jerusalem’ van Stanford.

Ook Händels Halleluia zal feestelijk klinken.

Op Tweede Paasdag 6 april is de viering om 10.00 uur met samenzang.

Passie Evensong

Passie EvensongOp zondag 22 maart aanstaande vindt in de Kathedraal van Haarlem aan de Leidsevaart een bijzondere Evensong plaats in het teken van de Passietijd. Deze concertante viering in de Anglicaanse traditie is een combinatie van de katholieke vespers en completen en wordt dagelijks in de grote kerken van Engeland gezongen. De gezongen muziek speelt in de Evensong een hoofdrol.

De Bavocantorij van het Kathedrale Koor kent deze traditie als de beste en mag ieder jaar rond de herfstvakantie graag in beroemde kathedralen en andere kerken in Engeland deze viering verzorgen. Zo zong de Bavocantorij onlangs in York Minster, Ampleforth Abbey, St Martin in the fields (Londen), Ely Cathedral en St. John’s College Cambridge.

Op 22 maart verzorgen zij de Evensong in de eigen kathedraal, met monumentale werken, zoals het “Miserere” van Allegri, “Totus Tuus” van Gorecki en de “Canticles” van Howells. De Evensong begint om 16:00 uur en de toegang is gratis. Na afloop vindt een deurcollecte plaats.

Uitnodiging meditaties in de Vastentijd 2015

Photo credit: Ryk Neethling / Foter / CC BY

Photo credit: Ryk Neethling / Foter / CC BY

5 dinsdagavonden om 19.30 uur in de Plebanie.

We nodigen u uit samen te komen zingen, bidden en mediteren over de psalm die velen dierbaar is: Psalm 23 ‘Mijn herder is de Heer, nooit zal het mij aan iets ontbreken.’ Is dat geen goedkope troost of juist echte bemoediging? Jesus heeft die psalm vaak gebeden. De band met Zijn Vader gaf Hem geen garantie voor een gemakkelijk leven. Hij moest lijden en sterven. En hoe is het dan te verklaren dat Hijzelf ook de goede Herder wordt genoemd? De vragen komen aan de orde maar belangrijker is dat wij de psalm biddend zullen overwegen en zo naar Pasen toeleven. De diensten worden gehouden in de Bisschoppelijke Sacristie. Het ‘Tussenkoor’ verleent medewerking.  De meditaties worden verzorgd door diaken Eric Fennis en pastoor Hein Jan van Ogtrop. De laatste dienst in de serie zal de Boeteviering zijn in de Goede Week. Ingang: deur Plebanie aan de tuinkant. Aanmelding niet nodig, u bent welkom! Hierbij de lijst:

1e Avond: Dinsdag 3 maart 19.30 Overweging H.J. van Ogtrop
‘De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort; Hij laat mij weiden op groene velden. Hij brengt mij aan water waar ik kan rusten.’

2e Avond: Dinsdag 10 maart 19.30 Overweging E.H.A. Fennis
‘Hij geeft mij weer frisse moed. Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden omwille van zijn Naam.

3e Avond: Dinsdag 17 maart 19.30 Overweging H.J. van Ogtrop
‘Al voert mijn weg door donkere dalen, ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt. Uw stok en uw herdersstaf geven mij moed en vertrouwen.’

4e Avond: dinsdag 24 maart 19.30 Overweging E.H.A. Fennis
‘Gij nodigt mij aan uw tafel tot ergernis van mijn bestrijders. Met olie zalft Gij mijn hoofd, mijn beker vloeit over.’

5e Avond: dinsdag na Palmzondag 31 maart 19.30 Boeteviering.
‘Voorspoed en zegen verlaten mij nooit, elke dag van mijn leven. Het huis van de Heer zal mijn woning zijn voor alle komende tijden.’

Welkom bij deze passende voorbereiding op Pasen, Het pastorale team:

Hein Jan van Ogtrop, pastoor.
Eric Fennis, diaken.

Nieuwe Bavo zoekt mensen voor toenemende toeristenstroom

ToenemendeToeristenstroomVanwege de toenemende stroom toeristen gaat de Nieuwe Bavo aan de Leidsevaart de openingstijden verruimen. Ook wordt binnenkort het nieuwe KathedraalMuseum in de Crypte geopend. De groep gastvrouwen en gastheren heeft daarom dringend behoefte aan versterking.

Steeds meer toeristen vinden hun weg naar de Nieuwe Bavo. Niet verwonderlijk, de restauratie van dit bijzondere gebouw is al een eind gevorderd en het resultaat is prachtig. Een extra attractie wordt het KathedraalMuseum, dat 25 maart wordt geopend. Hier zullen de kunstwerken van o.a. Brom en het zilverwerk van Lodewijk Napoleon weer te bewonderen zijn. Ook zal met ingang van het komende toeristenseizoen, dat dinsdag 31 maart a.s. van start gaat, worden gezorgd voor een rustpunt in de vorm van een koffiehoek.

Vindt u het leuk om als gastvrouw/gastheer mensen te ontvangen en een kopje koffie te schenken? En/of heeft u affiniteit met kunst en heeft u er plezier in mensen te vertellen over de architectuur van de kathedraal en wat er aan kunstwerken te zien is? U bent van harte uitgenodigd contact op te nemen met Stephan van Rijt van de Nieuwe Bavo, tel. 023 – 532 30 77, e-mail info@rkbavo.nl. Hij geeft u graag alle informatie.

Start van de Veertigdagentijd in de Kathedraal

peterborough-choir-oundleGastkoor zaterdag 20 februari

Op deze avond opent het St. Andrew’s Cathedral Choir uit Aberdeen het eerste weekend van de Veertigdagentijd in de kathedraal van Haarlem. Zij verzorgen de avondmis om 19.00 uur en geven aansluitend een klein concert van ongeveer 20 minuten.

Eerste Zondag van de Veertigdagentijd 21 februari

Traditiegetrouw celebreert de Bisschop altijd op de Eerste Zondag van de Veertigdagentijd in de Kathedraal. Mgr. Jos Punt zal daarom zondag de hoofdcelebrant zijn. Het volledige Kathedrale Koor zal de viering muzikaal verzorgen met o.a. de Missa Quatro Voci van Claudio Monteverdi, het Angelus suis van Rheinberger en het Solus ad victima van Leighton.
Deze viering begint om 10.00 uur.

Fusiedecreet nieuwe parochie

wapenspreuk bisschopBeste Parochianen,

Zoals u wellicht hebt meegekregen is in ons bisdom al enkele jaren een proces van nauwere samenwerking gaande tussen verschillende parochies die binnen een bepaalde regio liggen. Dit om uiteindelijk te komen tot de fusie van enkele parochies tot één nieuwe parochie. Doel van een dergelijke fusie is om de toch kleiner wordende gemeenschappen sterker op alle terreinen van kerk-zijn met elkaar te verbinden en elkaar te versterken in dat wat de verschillende gemeenschappen te bieden hebben. Dit is vaak een uitdaging, omdat gemeenschappen hun eigen geschiedenis en kleur hebben, maar toch ook met elkaar onderdeel uitmaken van die grote wereldkerk. Deze verschillende elementen moeten gerespecteerd worden, en vergen een zorgvuldig proces.

De stad Haarlem is in twee regio’s verdeeld. Zo is er sprake van een fusieproces tussen de parochies van de H. Joseph, Pastoor van Ars en Johannes de Doper enerzijds, en de Antonius van Padua en Bavo anderzijds. Met de Moeder van de Verlosserkerk wordt voorlopig nog een apart traject gevolgd.

Het proces tussen de Antonius van Padua en de Bavo heeft geleid tot de formele fusie tussen de beide parochies per 1 januari 2015. De nieuwe parochie gaat verder onder de naam: Parochie H.H. Antonius en Bavo, en kent de locaties Groenmarkt en Leidsevaart. Het officiële fusiedecreet dat dit bekrachtigt, wordt u vandaag ter hand gesteld. De bisschop wil u hier persoonlijk van in kennis stellen en u als parochianen, volgens het kerkelijk recht, de gelegenheid geven om binnen ‘tien nuttige dagen’ daar eventueel op te reageren. In dit fusiedecreet is ook de nieuwe bestuurlijke structuur van de parochie opgenomen, alsmede de namen van het pastorale team en de nieuw benoemde bestuursleden.

Nu deze fusie op papier een feit is, is er in de praktijk nog veel werk te verzetten. U zult daar middels de parochiebladen, de websites en facebook verder van op de hoogte worden gehouden.

Het nieuwe bestuur is inmiddels van start gegaan en heeft er alle vertrouwen in dat het vele goede dat de beide gemeenschappen in zich hebben de nieuwe parochie zal versterken, en dat deze een krachtig getuigenis voor dit deel van de stad Haarlem zal uitstralen op het gebied van de diaconie, de liturgie en de vele vormen van pastoraat. De pastores en bestuursleden staat daarbij een gastvrije gemeenschap voor ogen, waarin ieder zich thuis moet kunnen voelen.

Iedere verandering betekent wennen aan een nieuwe situatie. De pastores en bestuursleden zijn zich hiervan bewust en hopen dat op een goede manier te kunnen begeleiden. Zij zijn steeds beschikbaar om uw eventuele vragen te beantwoorden.

Wij vragen uw gebed voor onze nieuwe parochie. Dat er veel zegen mag rusten op allen die zich er voor inzetten en allen die zich er mee verbonden voelen.

Dit tot opbouw van een krachtige en vitale gemeenschap die vol vertrouwen de toekomst tegemoet gaat. Laten wij elkaar daarbij, met de woorden van de heilige Franciscus, van harte ‘vrede en alle goeds’ toewensen.

Diaken Eric Fennis Pieter Klein Beernink
Namens het pastorale team Namens het bestuur

Decreet fusie Bavo – Antonius van Padua

Aankondiging fusiedecreet nieuwe parochie

GroenmarktIn het aanstaande weekend (24/25 januari) zullen de kerkgangers van de nieuwe parochie H.H. Antonius en Bavo het officiële fusiedecreet ontvangen die deze fusie kerkrechtelijk van kracht laat zijn. Het decreet zal ook na de weekendvieringen op de website worden geplaatst. Het is een goede zaak dat de parochianen er kennis van kunnen nemen, omdat het decreet voorziet in een reactie binnen ‘tien nuttige dagen’. In het decreet is ook de nieuwe bestuursstructuur voorzien en zijn de namen van de bestuursleden opgenomen.

Van harte welkom dus aanstaand weekend in de vieringen op de locaties Groenmarkt en Leidsevaart.