• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl
Restauratie Bavo

Yearly Archives: 2015

Waarom restaureren en wie betaalt dat?

Sinds het najaar van 2010 staat de Bavo in de steigers. Hoogste tijd om de balans op te maken! Hoever is de restauratie gevorderd? De restauratie is in alle opzichten halverwege. Eind 2010 is gestart met de werkzaamheden en het hele project zal nog duren tot eind 2017. Eerder zijn in 2004 de plebanie en

Doneren en schenken

U kunt bijdragen aan het welslagen van dit ambitieuze project. Er is namelijk nog 1 miljoen euro nodig om restauratie af te ronden! Bouw mee aan 115 jaar geschiedenis en maak uw donatie over op NL22INGB 000 27 15 042 t.n.v. Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo o.v.v. Restauratie-aktie 1 miljoen euro. Hartelijk dank! Schenken met

Drie Britse koren bezoeken de Bavo

In februari, april en mei verlenen koren uit Groot-Brittannië medewerking aan de vieringen in de Sint Bavo. Achtereenvolgens bezoeken de Kathedrale Koren van St. Andrew en Petersborough en het In Voco Parentis van Kings College de Bavo.

Kinderviering wordt Gezinsviering

Al enkele jaren vinden er in de Sint Bavo aparte kindervieringen plaats. Deze worden nu gecombineerd met de Hoogmis op zondagochtend om 10:00 waarbij de Mis meer dan voorheen is gericht op het hele gezin.

Fusiedecreet nieuwe parochie

Zoals u wellicht hebt meegekregen is in ons bisdom al enkele jaren een proces van nauwere samenwerking gaande tussen verschillende parochies die binnen een bepaalde regio liggen. Dit om uiteindelijk te komen tot de fusie van enkele parochies tot één nieuwe parochie. Doel van een dergelijke fusie is om de toch kleiner wordende gemeenschappen sterker op alle terreinen van kerk-zijn met elkaar te verbinden en elkaar te versterken in dat wat de verschillende gemeenschappen te bieden hebben.

Aankondiging fusiedecreet nieuwe parochie

In het aanstaande weekend (24/25 januari) zullen de kerkgangers van de nieuwe parochie H.H. Antonius en Bavo het officiële fusiedecreet ontvangen die deze fusie kerkrechtelijk van kracht laat zijn. Het decreet zal ook na de weekendvieringen op de website worden geplaatst. Het is een goede zaak dat de parochianen er kennis van kunnen nemen, omdat

Fasering

Met de restauratie van de plebanie is in 2005 een begin gemaakt met het fasegewijs herstel van de kathedraal. Tevens zijn vanaf 2005 de straalkapellen casco gerestaureerd. Vanaf 2010 waren voldoende middelen beschikbaar om de restauratie weer op te pakken en is gestart met de restauratie van koepel, transepten en sacristie. Toen dit in het