• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl
In Preken

12 maart: De partij van licht en liefde…

[print]

2e Zondag van de vasten

Schriftlezingen:

  • Genesis 12. 1-4a

  • Matteüs 17,1-6

Het blijft maar modderen op deze wereld.
De vrede tussen de mensen lijkt moeilijk te realiseren
er is zoveel eigenbelang; er is zoveel haat,
zoveel egoïsme, zoveel machtswellust.
Zal het ooit nog wat worden op deze wereld?
Antwoord: dat hangt van onze inzet af.

Jesus kan zijn grote taak niet beginnen
als Hij niet eerst een goed gesprek gehad heeft
met Mozes en Elia, de oude geloofsgetuigen van Israël
die doorgaven waar hun God voor stond.

De eerste die genoemd wordt is Mozes.
Van Mozes wordt gezegd dat hij als hij met God gesproken had
glansde van het licht… het licht van Gods liefdesglans
was op zijn gezicht overgesprongen.
En de tweede die genoemd wordt is Elia.
Van Elia wordt verteld dat hij
toen hij achternagezeten werd door het leger van koning Achaz
bij dezelfde Sinaï-berg wachtte
op een signaal van Gods aanwezigheid.
De donder liet zich horen: Elia stond huiverend op
maar in de donder was God niet.
Een storm barstte los, weer stond hij eerbiedig op,
maar ook in de storm was God niet.
En toen was er een zachte bries voelbaar
die streelde over Elia’s gelaat
en in die stilte daar was God.

Jesus neemt zijn apostelvrienden mee ter lering,
om hen iets te laten aanvoelen van het
vertroostende geheim dat God is…
en ze samen Zijn licht en warmte laat ervaren.
‘Laten we hier gauw tenten bouwen’
hier in dit vriendelijk licht is God’ zegt Petrus
en hij krijgt daar in de tekst van Mattheus, niet voor op zijn kop.

Er hangt dreiging in de lucht:
vijandelijkheid pakt zich samen rond Jesus;
Hij is te goed voor deze wereld
neen: beter: Hij is gevaarlijk
want Hij kiest partij voor weerlozen,
voor mensen die angstig zijn en bedroefd.
En Jesus spreekt met Mozes en Elia
over de droeve dingen komen gaan;
maar ook over de goede afloop:
over zijn doortocht dwars door de dood heen.

De God van Abraham, Isaak en Jacob,
zoals we dat in de eerste lezing hoorden
de God van Mozes en Elia
de God van Israël èn dus ook van Jesus
heeft geen andere bedoeling
dan mensen te bemoedigen en te troosten
hun grote vriend en ondersteuner te zijn
bij hun opgang naar het licht, ook in onze dagen.

‘Ik sluit mijn verbond met jou’
zei Hij tot Abraham,

‘Kom dicht bij mij’ zegt Hij tot Mozes en Elia bij de Sinaï

en Hij sprak met Abraham, Elia en Mozes
zoals een man spreekt met Zijn vriend.

‘Vrees dus niet’ zegt Jesus daarna tot zijn vrienden,
‘wees niet bang’ zegt Hij ook tegen ons.
‘Wees niet bang over alle berichten van geweld
die je keer op keer bereiken.
Wees niet bang als ze je voor gek verklaren
omdat je nog steeds in de liefde gelooft.
De Liefde zal het winnen van de haat,
blijf kiezen voor de enige echte God
die alle gelovigen met elkaar verbindt.’

Jesus had, als goede jood,
het bouwen op macht afgewezen
dat hoorden we de vorige week
in het verhaal van de beproevingen.

En we hoorden dat om zelf ook vol te houden
als gelovigen in deze dagen.

Jesus, die voor de God van Israël kiest
en zijn opdracht gaat vervullen,
wordt -net als het volk van God in vroeger dagen-
‘geliefde zoon’ genoemd.
Een woord dat klinkt als lieve vriend,
kind van mij, even dierbaar als het liefdeswoord
van de vader of de moeder die zijn eigen kind knuffelt.

‘Luister naar Mijn kind -zegt de Vader-
Ik ben met Hem en met jullie alle dagen
als jullie trouw blijven aan mijn verbond met jullie
en doen als Hij.
‘Luister naar Mijn kind -zegt de Vader-
bouw verder aan de liefde..

Het is boven op de Tabor, -die miniatuur Sinaï-
een feest: Petrus, Johannes en Jakobus zijn van de partij,
Mozes en Elia… Jesus zelf.. en wij vanmorgen
in het stralende licht van Gods aanwezigheid.

God zegt:
Ik ben met Hem en met jullie alle dagen
als jullie trouw blijven aan mijn verbond met jullie
en doen als Hij.

De oude prior van Erfurt Meister Eckhart zegt:
‘Het beste gebed dat een mens bidden kan is niet:
‘Heer geef mij veel deugden’ of ‘geef mij eeuwig leven’
neen, het beste gebed is:

HEER GEEF MIJ NIETS DAN WAT GIJ MIJ WILT GEVEN

EN DOE MET MIJ WAT U WILT EN ZOALS U DAT WILT..

dat is het beste gebed dat er is: je hebt jezelf verlaten
en bent dan binnengegaan in God.

Daar streven we naar samen met alle mensen van goede wil.
Met Hem trekken wij, in het gevolg van Zijn zoon verder.
We zullen het in het slotlied zingen:
‘Geen ondergang kan dreigen
of heerlijk rijst uw beeld,
en doet ons mee ontstijgen
in een glans die alles heelt.’

Laat ons bidden:
Wij groeten U, Koning der Joden, –
wij begroeten Uw koningschap
dat één ogenblik geschitterd heeft voor onze ogen
als het licht van de zon op de berg van uw heerlijkheid.
Maar die zon werd verduisterd op de berg van Uw dood:
wij begroeten Uw koningschap ook in deze gedaante
zo machteloos en ongekroond.

Wij bidden U om de binnentreding in deze wereld
van Uw Koninkrijk van liefde en trouw
opdat onze ontferming uitgaat
naar de zwaksten, de meest vergetenen.
Geef ons leidslieden, die bewind voeren met verbeeldingskracht
ambtenaren die de wet toepassen met recht en rede
en laat ons onderdanen zijn,
die onze verantwoordelijkheid kennen.

Wij bidden om een nieuw gezag in de kerk
niet het anonieme gezag dat zich breedmaakt en verdrukt,
ook niet het goedkope gezag van de tijdgeest en de nieuwste mode,
maar om de zeggenschap van Mozes, de gebiedende wijs van Elia
zodat wij onze opdrachten goed beluisteren
en gaan doen wat ons te doen staat.

Wij bidden voor mensen die in het donker gaan:
waar geleden wordt aan geweld of onrecht,
voor zieken die hun lot niet meer kunnen dragen
maar ook voor mensen die kracht uitstralen en liefde
dat zij staande blijven in ons midden.

Heer,
Hoog op de berg heeft uw vuur gebrand
een baken op de weg naar Uw goede toekomst:
U hebt ons gezegd te luisteren naar Uw zoon
houdt ons allen dan op de weg van Uw Koninkrijk
in het voetspoor van Jesus
die leeft met U
in de eenheid van de heilige Geest
God, in de eeuwen der eeuwen…

Hein Jan van Ogtrop, pastoor