• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl
In Nieuws

‘Laat heb ik u lief gekregen…’

eric fennisDeze tekst is van de kerkvader Augustinus en prijkt als titel op een boek van de voormalige rector van de priesteropleiding in Bovendonk Mgr. M. Ham. Deze opleiding verzorgt al jaren de vorming van mannen die op latere leeftijd de roeping tot het priesterschap willen onderzoeken. En in dit boek worden hele specifieke thema’s behandeld over hoe het is om, bijvoorbeeld na een maatschappelijke carrière, het verlies van een echtgenote of de ontbinding van een huwelijk, te onderzoeken of een roeping tot het priesterschap als nieuwe levensvervulling tot de mogelijkheden kan behoren. Ik heb dit boek de afgelopen jaren meerdere keren gelezen en niet zonder reden.

Al sinds 2008 mag ik als diaken, naast mijn werk voor het bisdom, actief zijn in het pastoraat van onze parochie en woon ik sindsdien in de plebanie, nu het bisschopshuis. Een zorgvuldig proces van bijna tien jaar heeft er toe geleid dat, met volledige instemming van mijn echtgenote Irene, en de na de daarvoor geldende kerkelijke procedure te hebben doorlopen, ons huwelijk is beëindigd. Dit geeft mij de gelegenheid mij te oriënteren op de weg naar het priesterschap, en dus op een andere manier van dienstbaar zijn aan God en Zijn kerk. Deze oriëntatie wordt vanuit Bovendonk en de abdij van Egmond begeleidt en bestaat uit een aantal objectieve toetsingsmomenten, spirituele begeleiding en een verdere verdieping in het priesterlijk dienstwerk, omdat het wezenlijk anders is dan het diaconaat. Het zijn niet voor niets ambten die in de kerk een zelfstandigheid kennen en dus niet inwisselbaar zijn. De titel ‘Laat heb ik u liefgehad’ verwijst dan ook niet zozeer naar een periode in mijn leven waarin ik dit niet zou hebben ervaren, maar naar een stem die mij nu specifiek roept tot een andere ‘way of life’.

Enkelen van u hebben mij in de afgelopen jaren wel eens de vraag naar het priesterschap gesteld. Ik ben daarom blij dat ik dit verlangen nu met u mag delen, ook in de wetenschap dat Irene en mijn dochter Emma inmiddels volop achter mijn keuze staan en mij daarin steunen. De weg van een huwelijk naar het priesterschap komt zelden voor en ik kan mij voorstellen dat dit ook vragen kan oproepen. Ik wil die graag beantwoorden en daarmee aangeven dat het in alle opzichten een beproefde weg is geweest die nu met een verdere verdieping hopelijk mag leiden tot een nieuwe levensinvulling. Ik hoop dat u dit voor mij belangrijke traject wilt begeleiden met uw gebed.

En met deze mededeling begint een nieuw werkjaar voor onze parochie. Met twee prachtige gebouwen waarin wij de eredienst mogen vieren, is het een uitdaging Gods woord ook in deze tijd voor alle mensen van goede wil bereikbaar te houden. In onze beide kerken treffen we mensen aan die op latere leeftijd ‘inhaken’. In de wetenschap dat God ons als eerste liefheeft, nog voor we geboren zijn, mogen we Hem leren liefhebben, ook als wij Hem misschien een periode in ons leven minder hebben toegelaten. Wij hopen ook in dit nieuwe seizoen een gastvrije parochie te zijn om nieuwe mensen welkom te heten en met elkaar getuigenis af te kunnen leggen van het goede! Geloof, hoop en liefde blijven de pijlers waarop we ook in dit nieuwe werkjaar onze gemeenschappen willen bouwen. De pastoor en ik hopen daar samen met u opnieuw onze bijdrage aan te kunnen leveren, dankbaar voor wat zovelen al voor onze gemeenschappen doen!

Eric Fennis, diaken