• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl
Kardinaal Robert Sarah Sint Bavo Kathedraal Haarlem

All posts by kapelaanjohannes

Bijzonder Pinksteren met Kardinaal Sarah uit het Vaticaan

Kardinaal Robert Sarah Sint Bavo Kathedraal HaarlemOp Pinksteren, zondag 9 juni is er een bijzondere Hoogmis in onze Sint-Bavo Kathedraal met kardinaal Robert Sarah, een man met een bijzonder levensverhaal.

Kardinaal Robert Sarah werd in 1945 in een arm gezin geboren in Guinée. Amper 33 jaar oud werd hij de jongste aartsbisschop ter wereld in een periode dat het land verscheurd werd door een bloedige dictatuur. Zijn inzet voor vrijheid van het volk bracht hem bovenaan de dodenlijst. Paus Johannes Paulus II riep hem in 2001 naar Rome, waar paus Benedictus XVI hem in 2010 tot kardinaal creëerde en paus Franciscus hem tot één van zijn naaste medewerkers maakte.

Op zondag 9 juni zal de huidige prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst de Heilige Mis in de Sint-Bavo Kathedraal van 10 uur vieren. De liturgie zal grotendeels in het Latijn zijn, met complete vertalingen in het boekje naar het Nederlands. De preek zal in het Engels zijn met Nederlandse vertaling.

Het Kathedrale Koor zingt in die Heilige Mis de Krönungsmesse van W.A. Mozart, het Ave Maria van F. Biebl en ook andere rijke Pinkstergezangen.

Pastoraal Team

Het pastoraal team bestaat naast pastoor Bart Putter uit kapelaan Nars Beemster, kapelaan Johannes van Voorst en diaken Gert Jan van der Wal, en de BOAZ coördinator Paula van der Voorn.

Pastoor Bart Putter: Aan de pastoor is in eerste instantie het pastoraat toevertrouwd. Zeker als het gaat om de verdichtingsmomenten van het katholiek gelovig leven is hij de eerst aanspreekbare: bij de doop van een kind of volwassene en de voorbereiding op en de beleving van het sacrament van de ziekenzalving. De pastoor is beschikbaar voor persoonlijk gesprek en geestelijke leiding, al of niet in het kader van het beleven van een biecht. Hij bereidt gewoonlijk degenen voor die kerkelijk willen trouwen en verzorgt hun viering. Bij overlijden is hij beschikbaar om de familie naar behoeven te begeleiden naar de uitvaart. Kern van pastoraat is bekendheid. De pastoor gaat op uitnodiging of eigen initiatief op bezoek bij parochianen. Deze bezoeken staan in het teken van kennismaking, uitwisseling van ervaringen met het parochiële leven en beschikbaarheid voor eventuele meer persoonlijke onderwerpen. Hij is de eerst aanspreekbare pastor voor de parochies in Zandvoort en Bloemendaal.

Kapelaan Johannes van Voorst: Onze parochies kennen de bijzondere situatie dat de pastoor slechts voor een deel van zijn tijd beschikbaar is voor de parochies. Dat betekent in de praktijk dat kapelaan Johannes van Voorst, priester, veel van de pastorale taken van de pastoor waarneemt. U kunt hem altijd uitnodigen voor een bezoek door te bellen naar het secretariaat BOAZ-parochies (zie Contact), of door hem direct te benaderen.

Kapelaan Nars Beemster: kapelaan Nars Beemster, priester, is in deeltijd werkzaam voor onze parochies en houdt zich vooral bezig met kinderwerk (hij bereidt de kinderen voor op de Eerste Heilige Communie), jeugdwerk. Ook bezoekt hij graag oudere mensen. Dus mocht u een bezoek van deze kapelaan op prijs stellen, dan kunt u bellen naar het secretariaat BOAZ-parochies (023-5277462, zie ook Contact) of door hem direct te benaderen.

Diaken Gert Jan van der Wal: Diaken Gert-Jan van der Wal is in de vier parochies voor 70% van zijn werktijd. Hij is de eerste aanspreekbare voor de parochies van Aerdenhout en Schalkwijk. Hij begeleidt de vrijwilligersgroepen, gaat op huisbezoek en is beschikbaar voor pastorale begeleiding van mensen in bijzondere levenssituaties. Daarnaast gaat hij regelmatig voor in de vieringen van de vier parochies en begeleidt hij de PCI’s en is actief in het diaconaal werk.

Diaken Gert-Jan van der Wal is ook bereikbaar voor noodsituaties en crisismomenten (zie Contact).

 

Andere vaste pastorale krachten in onze regio:

Kannunik Hendriks: voormalig pastoor van de H. Josephkerk, is kannunik Hendriks nu nog werkzaam voor het dagelijkse pastoraat en liturgie in de H. Josephkerk.

Diaken Ph. Weijers: Diaken Philip Weijers is benoemd om in de liturgie van de Kathedraal vast te assisteren, voornamelijk als een van bisschoppen celebreert. Ook zet hij zich regelmatig in voor uitvaarten.

 

Vaste assistenten:

Pastor H.J. van Ogtrop: Lang en toegewijd plebaan geweest van de Sint Bavo Kathedraal, maar sinds november 2018 met emeritaat. Nog altijd valt pastor van Ogtrop met enige regelmaat in voor vieringen in onze regio.

Eerste Heilige Communie van 36 kinderen

Komende zondag, 26 mei, vieren we de Eerste Heilige Communie. Om 10 uur zullen 36 kinderen voor het eerst Jezus ontvangen in de H. Communie.

Het is de eerste keer dat we dit grote feest als regio gezamenlijk vieren. Iedereen is van harte welkom in deze Heilige Mis.

De kinderen van groep 5 en 6 van de Koorschool zullen ook zingen. De Communicanten zelf hebben ook veel liedjes geleerd en zullen dus ook uit volle borst meezingen.