• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl

All posts by contentmanager

Koorschool Haarlem – De basisschool waar muziek in zit!

De Koorschool is een bijzondere basisschool voor jongens en meisjes vanaf groep 5, waar naast de normale vakken veel aandacht wordt besteed aan een hoogwaardige muziekopleiding van de leerlingen. Daarnaast bespelen alle kinderen een muziekinstrument. Het is een kleine school met gemiddeld 65 leerlingen, ongeveer 16 leerlingen per klas.

Het muziekonderwijs is gericht op het zingen in de Kathedrale Koren. In toerbeurten verzorgt één van deze koren de muziek tijdens de wekelijkse Hoogmis in de Kathedraal van Haarlem. Gemiddeld betekent dat dat een koorschoolzanger eens in de drie à vier weken op zondag de mis zingt. Kerstmis en Pasen zijn natuurlijk hoogtijden – het zingen in het Kathedrale Koor is dan topsport! Daarnaast geven de koren regelmatig concerten en wordt meegewerkt aan radio- en televisieopnamen, cd-producties en tournees in binnen- en buitenland.
Meer informatie vindt u op www.koorschoolhaarlem.nl

Introductiefilm Koorschool Haarlem:

 

Link: wordt vriend!

Historie Koorschool Haarlem

Vooral tijdens de Middeleeuwen werden aan kathedralen scholen opgericht ter bevordering van de liturgische muziek, inzetbaar voor alle vormen van eredienst. Ook Haarlem bleef bij deze ontwikkeling niet achter en de eerste berichten over zang in de (oude) Bavo stammen van rond 1300. De reformatie in de 16e eeuw maakte ook in Haarlem een einde aan de inmiddels bloeiende praktijk van de kerkmuziek.

In 1937 werd Dr. A. Kat benoemd als kapelaan aan de Kathedrale Basiliek St. Bavo. Bijna vijftien jaar werkte hij aan zijn ideaal: de herleving van de kerkmuzikale traditie in de Haarlemse Bavo, en dan met name de heroprichting van de eerste Koorschool in Nederland na de reformatie. Zijn ideaal was om een school, net als in de middeleeuwen, verbonden aan de kathedraal op te richten.

In 1946 werd de eerste stap in deze richting gezet door oprichting van de ‘Stichting Muziekinstituut van de Kathedraal St. Bavo te Haarlem’. Deze had als doel het bevorderen van de kennis en de praktijk van de kerkmuziek en de liturgie in de kathedraal.

In 1951 zag Dr. Kat zijn ideaal verwezenlijkt: een eigen basisschool aan het Wilhelminapark voor de koorjongens van de kathedraal met dagelijks, naast het reguliere onderwijs, muziekonderricht in stemvorming, muziektheorie en repertoirestudie.

1963: mgr. Jan Valkestijn aangesteld als directeur van de Koorschool na het plotseling overlijden van Dr. Kat in 1958.

1965: eerste buitenlandtournee naar Sens, Frankrijk.Schoolgebouw

In 1973 zijn Koorschool en Muziekinstituut verhuisd naar de Westergracht, waar een voormalig nonnenklooster ingrijpend werd verbouwd. In 2002 heeft opnieuw een grote verbouwing plaatsgevonden.

1986: op uitnodiging neemt het jongenskoor deel aan een korenfestival in het Poolse Poznan.

In 1989 wordt Fons Ziekman geïnstalleerd als Magister Cantus.

Door het aannemen van meisjes vanaf 1992 beschikt het Muziekinstituut nu over verschillende deelkoren die zelfstandig ingezet kunnen worden voor vieringen en concerten. Uit het Kathedrale Koor zijn inmiddels voortgekomen: het Mannenkoor, het Jongenskoor, de Meisjescantorij, de Bavocantorij en de Cappella Puellarum. De leerlingen die verbonden zijn aan de Koorschool vormen samen ook nog het Schoolkoor. Meer informatie over de deelkoren vind u op de pagina “Koren”.
Hoewel de primaire taak van het Muziekinstituut ligt bij de verzorging van de eredienst in de Kathedraal, heeft het bestuur in 2010 besloten de ontwikkeling van niet-liturgische muziek te stimuleren ten behoeve van een breder publiek. Dit alles is vastgelegd in een muzikaal artistiek beleidsplan, dat komende tijd uitgangspunt zal zijn van het muzikale beleid van het Muziekinstituut.

Op 29 september 2013 is Sanne Nieuwenhuijsen geïnstalleerd als Magistra Cantus. Daarmee is zij de eerste vrouw in Nederland die in deze functie benoemd wordt. Fons Ziekman is bij zijn afscheid benoemd tot ‘Ridder in de orde van Sint Sylvester’ voor zijn uitzonderlijke inzet voor het Muziekinstituut, de koren en kerkmuziek.

 

Muziekinstituut Sint Bavo

Het Muziekinstituut huist diverse koren: Het Kathedrale koor is het kernkoor van het Muziekinstituut en bestaat uit ongeveer 100 zangers tussen 9 de 60 jaar oud. Dit zijn bijna allemaal leerlingen en oud-leerlingen van de Koorschool. Naast dit ensemble kan het Muziekinstituut ook putten uit diverse deelkoren, ieder met een eigen muzikaal karakter (o.a. jongenskoor, meisjescantorij, mannenkoor, capella puellarum).
De voornaamste taak van de koren is het muzikaal verzorgen van de wekelijkse Hoogmis en andere belangrijke vieringen in de Kathedraal. Ook wordt er regelmatig meegewerkt aan bijzondere uitvoeringen zoals o.a. de Matthäuspassion, Carmina Burana, War Requiem en Saint Nicolas Cantate. Ook zingen de zangers regelmatig op grote binnenlandse podia zoals het Concertgebouw Amsterdam. Jaarlijks worden er tournees naar het buitenland gemaakt en worden de meest interessante locaties bezocht. Zo maakten de koren al tournees naar o.a. Rome, Rusland, Oostenrijk, Duitsland, Japan en uiteraard Engeland.
Een speciale vermelding verdient nog de solistenopleiding. Leerlingen die tijdens de opleiding blijk geven van bijzonder vocaal talent krijgen hier de mogelijkheid dit verder te ontplooien.

Logo & Foto muziekinstituut

Personalia H.J. van Ogtrop plebaan

Hein Jan van Ogtrop (geboren te Eemnes 5-12-1939) is sinds januari 1992 plebaan van de Sint Bavokathedraal in Haarlem.100828_Marieke_Paul_086

Hij studeerde van 1960-1966 filosofie en theologie in Warmond. Mede door het onderricht van de professoren Cees Rijk en Ben Hemelsoet ontstond een grote interesse voor het Jodendom. Op 4 juni 1966 werd hij in de eerder genoemde St.Bavokathedraal te Haarlem tot priester gewijd door Mgr. Nierman (Mgr. van Dodewaard was kort tevoren overleden).

Hij was van 1966-1992 werkzaam in Amsterdam als basispastor van de St.Lucasparochie in Osdorp. Daar werkte hij samen met Joseph Keet (oud voorzitter van de Katholieke Raad voor Israël) die hij in 1982 als pastoor opvolgde.   Hij was in diezelfde tijd vicevoorzitter van de Raad van Kerken in Amsterdam en Regioleider van Amsterdam Nieuw West. Sinds januari 1992 is hij plebaan van de St.Bavokathedraal in Haarlem.

Van 1994 tot 1998 was hij voorzitter van de Katholieke Raad voor Israël, die namens de Rooms-Katholieke kerk het gesprek met de Nederlandse Joodse gemeenschap voert. Van  2004 – 2007 voorzitter van het Overleg Joden en Christenen (OJEC). Sinds 2002 Kanunnik van het bisdom Haarlem.

VERDERE ACTIVITEITEN: Van 1968-1990 was hij met een zekere regelmaat als radiospreker voor de KRO-radio te beluisteren. Hij schreef tussen 1996 en 1999 drie boeken over de  joodse achtergronden van de Evangelieteksten (In het Leerhuis van Matteüs, Marcus en Lucas uitgegeven bij de Katholieke Bijbelstichting). Andere publicaties: De Naam van de Heer, Pelgrims naar Jeruzalem (samen met Joseph Keet), Woorden om te doen (over geloven en politiek handelen) en (met anderen) Kerken in een kathedraal, uitgegeven bij het eeuwfeest van de Bavo in 1998.  Daarnaast schreef hij artikelen in Ter Herkenning, publiceert hij nog steeds in het Tijdschrift voor Verkondiging. Kerugma en De Eerste Dag (over de Joods Christelijke wortels van het geloof) alsmede in het bisdomblad Samen Kerk over de Bijbelse symboliek in de kerkelijke architectuur. Over hetzelfde onderwerp ging zijn Sabbatsscriptie van 2000: Dieu parmi nous. Verder over dat onderwerp schreef hij in het jubileumjaar van het bisdom Haarlem het boek: “Hij wil bij ons wonen”. En boek over de kerken in bisdom Haarlem. Zijn primaire aandacht ligt echter bij de mensen! Mensen in nood moeten worden bijgestaan. Het is een voorrecht –vindt hij- om huwelijken te mogen inzegenen. De interesse voor geloof en levensvragen neemt in deze jaren toe. In deze zelfde laatste jaren zijn er nog al wat jonge mensen die gedoopt wilden worden. Zij zijn een aanwinst voor de parochie en de hoop voor de toekomst.

 

Ziekenzalving

Christus had een bijzondere aandacht voor zieken. Hij gaf zijn leerlingen de opdracht mee zieken te genezen. Vanaf de allereerste tijd heeft het christendom zich sterk gemaakt voor zorg aan zieken en ouderen. Iedere gelovige die oud of ziek is, kan van een priester het sacrament van de ziekenzalving ontvangen. Dit sacrament geeft troost, vrede en kracht. Het helpt de zieke om zijn toestand en lijden te verbinden met het lijden van Christus. De ziekenzalving wordt door een priester toegediend door zalving met olie op het voorhoofd en de handen.

U wilt de ziekenzalving ontvangen

In dat geval kunt u of een naaste contact opnemen met de plebaan. De plebaan zal u dan bezoeken en u het sacrament van de ziekenzalving toedienen.

Ziekenzalving_clip_image006

 

Het sacrament van het huwelijk

Het kerkelijk huwelijk is één van de zeven sacramenten die de Katholieke kerk rijk is en is de vereniging van man en vrouw. Overigens is niet de plebaan of diaken bedienaar van het sacrament, maar dienen jullie elkaar het sacrament zelf toe door jullie ja-woord naar elkaar uit te spreken! De plebaan of diaken is er getuige van en vraagt daarna Gods zegen over jullie huwelijk en zegent en besprenkelt de ringen met wijwater.

Kerkelijk huwelijk

Het sacrament van het huwelijk kan men alleen aan elkaar toedienen als tenminste een van de partners katholiek is gedoopt. Als één van de partners niet is gedoopt of gedoopt in een andere traditie, dan is toestemming (dispensatie) van het bisdom nodig. Dit regelt de plebaan of de diaken.
Als jullie in de Bavo de belofte van trouw  aan elkaar willen uitspreken, dan kan je contact opnemen met de plebaan of diaken. Voorafgaande aan deze bijzondere viering van het huwelijk, vindt er een periode van voorbereiding plaats.
De meeste stellen kiezen voor een speciaal moment om deze viering te houden, meestal buiten de reguliere missen om. Een enkele keer wordt tijdens de zondagse Hoogmis een kerkelijk huwelijk ingezegend.

100828_Marieke_Paul_078

Personalia drs. E.H.A. Fennis diaken

Eric Fennis (geboren te Hilversum op 30 maart 1970) is sinds 1 november 2009 diaken van de Sint Bavokathedraal in Haarlem. Dit naast zijn werkzaamheden als algemeen secretaris en kanselier van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Hij studeerde theologie aan de katholieke universiteiten van Amsterdam en Utrecht. Van 1992 tot 1998 was hij als parochie-assistent werkzaam in de parochie H.H. Vitus en Willibrord te Hilversum.

In april 1998 werd hij door Mgr. H. Bomers benoemd tot algemeen secretaris van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Na diens overlijden op 12 september 1998 werd hij opnieuw in deze functie benoemd door Mgr. J. Punt, alsmede in de functie van bisschoppelijk ceremoniemeester. In 2001 werd hij tevens benoemd tot Kanselier.

Op 3 december 2000 werd hij in de eerder genoemde Sint Bavokathedraal tot diaken gewijd door Mgr. J. Punt en verleende hij pastorale en liturgische assistentie in de Sint Jansbasiliek te Laren.

Sinds november 2009 is hij als diaken verbonden aan de Kathedraal en tevens aan de Koorschool van het Muziekinstituut. Hij is vice-voorzitter van het bestuur van dit Instituut. In de kathedraal is hij bijzonder verantwoordelijk voor de liturgie en de verkondiging, alsmede voor het individuele pastoraat (met name voor de leden van het Kathedrale Koor)

Sinds 1 januari 2011 is diaken Fennis namens de bisschop tevens verantwoordelijk voor de uitvoering van het liturgisch beleid in het bisdom. Hij is in die hoedanigheid  lid van de Nationale Raad van Liturgie. Hij heeft namens het bisdom zitting in de Katholieke Vereniging voor Oecumene en is tevens bestuurslid van het landelijke Kardinaal Willebrands archief. Hij is tevens adviseur i.b.d. van het kabinet van de Koning. Verder is hij secretaris van de Stichting Mgr. J.G. van Veen en regent van de Annastichting te Hilversum.

Eric Fennis en Irene Muller zijn samen de trotste ouders van dochter Emma.

‘Het is een feest om in de Bavoparochie werkzaam te zijn, waar zovelen zich echt thuis voelen. De Kathedraal als gebouw nodigt uit tot gebed, de liturgie tilt op uit het alledaagse en de sfeer maakt een dieper contact met God mogelijk. Het helpt om vandaar uit ook op maatschappelijk vlak inzet te tonen voor anderen, en de Kerk naar buiten toe een eerlijk gezicht te geven. Vele mensen van goede wil dragen dit binnen de Bavogemeenschap, en in een sfeer van vriendschap en collegialiteit mogen pastoor Hein Jan van Ogtrop en ik dit van de nodige inspiratie voorzien en Christus op een bijzondere wijze binnen onze gemeenschap present stellen.’

 

Eerste Communie

Bekijk hier de foto’s van de Eerste Communieviering 2014!

 

Jaarlijks vindt er de Eerste Communieviering voor kinderen plaats. In 2015 zal dit op 19 mei worden gevierd. Vanaf januari 2015 wordt dit grote feest op 7 zondagochtenden met de kinderen voorbereid. Dit  gebeurt aan de hand van een speciale lesmethode ‘Het geheim van de Eucharistie’ dat is ontwikkelt door Peter Vermaat. Hier hebben we goede ervaringen mee. Ook voor de ouders zijn er enkele voorbereidingsavonden. De begeleiding wordt verzorgd door Annemieke, Sanneke en diaken Eric Fennis. Meer informatie en aanmelding via diaken Eric Fennis via efennis@bisdomhaarlem-amsterdam.nl.

photoSanneke en Annemieke

 

Ontvang de Heilige Geest, ontvang het H. Vormsel

Iedereen die is gedoopt kan worden gevormd. Het is het sacrament waarmee je de kracht van de Heilige Geest ontvangt om je sterker in je geloof te maken. Meestal worden jongeren gevormd, maar ook volwassen die wel zijn gedoopt maar niet zijn gevormd, kunnen alsnog het vormsel toegediend krijgen. Net als bij de doop wordt je door de plebaan of diaken voorbereid op het ontvangen van het Heilig vormsel. Bij jongeren gebeurt dit meestal in groepsverband, bij volwassen meestal individueel. Volwassen worden vooral tijdens de Paaswake gevormd. Jongeren worden jaarlijks gemeenschappelijk gevormd. Wil je meer informatie over het vormsel, dan kan je contact opnemen met de plebaan of diaken. Dit kan na afloop van de vieringen, per telefoon via het secretariaat of per email.

Gedoopt worden in de Sint Bavo

Dopen betekent onderdompelen. Het doopsel is het eerste sacrament dat een mens ontvangt, vaak al als baby enkele maanden na je geboorte. Het maakt ons tot kind van God en neemt ons op in de gemeenschap van de Katholieke Kerk en de Bavo-parochie.23

Iedereen kan gedoopt worden. Zowel pasgeborenen als jongeren en (jong)volwassenen kunnen zich laten dopen. Dit kan op verschillende momenten: baby’s en kleine kinderen kunnen tijdens de Hoogmis op zondagochtend worden gedoopt of in een aparte viering op bijvoorbeeld zaterdagmiddag of zondags na de Hoogmis. Jongeren en (jong)volwassenen worden meestal in de Paaswake gedoopt. Voorafgaande aan het doopsel word je door de diaken of plebaan voorbereid op het ontvangen van het doopsel. Wil je meer informatie over het dopen, dan kan je contact opnemen met de plebaan of diaken. Bijvoorbeeld na een H. Mis of via mail/telefoon. Zie voor contactgegevens onder kopje contact.

De wereldwinkel: van alle markten thuis

217Iedere eerste zondag van de maand en alle zondagen van de advent en de vastentijd is de Wereldwinkel geopend. U vindt de wereldwinkel nabij de hoofdingang van de Kathedraal. Er is een groot assortiment aantrekkelijke  producten te vinden zoals koffie, thee, chocolade etc.. Ook non-food artikelen zoals ansichtkaarten, kaarsen en religieuze kunst zijn verkrijgbaar. Alles wordt onder het fairtradelabel verkocht als garantie voor eerlijke handel. De opbrengst van de wereldwinkel komt rechtstreeks ten goede aan de bevolking ter plaatse.

Links: www.wereldwinkelonline.nl