• Leidsevaart 146
 • 023 - 532 30 77
 • info@rkbavo.nl
Haarlem_Kath_Basiliek_St_Bavo_v_Hoogevest_crop

All posts by Maarten Kools

Gewelventochten Kathedrale Basiliek St. Bavo

Op zondag 8 mei worden de gewelven, de koepel en de torens van de St. Bavo Kathedraal aan de Leidsevaart te Haarlem voor het publiek geopend. De rond­leiding zal onder andere

Credit: Architectenbureau Van Hoogevest.

Credit: Architectenbureau Van Hoogevest.

aandacht schenken aan de recent voltooide restau­ratie van de kathedraal; men kan nu van dichtbij het mooie resul­taat bewonderen.

De gewelven­tocht is een spannende tocht door de kerk, over krakende plankieren, door donkere spelonken en langs prachtige wentel­trappen en brengt de bezoeker op verborgen plekken in deze prachtige kathedraal. De overgangen van kleine gangen naar verbluf­fende uitzichten zijn specta­culair. Als de bezoeker uitein­delijk ook na vele treden bij de grote klokken in een van de torens is aangekomen, kan er genoten worden van een fantastisch uitzicht over Haarlem en verre omstreken.
Tijdens de gewel­ven­tocht zullen enthousiaste gidsen U vergezellen op een ontdek­kings­reis langs 118 jaar Haarlemse historie, kerkelijke bouw­kunst en christe­lijke symboliek.

Details

 • Kaartverkoop vanaf 13.30 uur in de kerk
 • De gewelventochten beginnen om 14:00 uur
 • De laatste beklimming start om 15.30 uur
 • De tijdsduur van de tocht is anderhalf uur
 • De entreeprijs bedraagt €5 per persoon
 • Tussen 12 en 16 jaar onder begeleiding

NB: Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Kaart­verkoop alleen in de kerk vanaf 13.30 uur en zolang er nog voldoende plaatsen zijn die dag.

24 april: Een nieuw gebod?

[print]

5e Zondag van Pasen

Schriftlezingen:

 • Handelingen 14,21-27

 • Openbaring 21, 1-5a

 • Johannes 13, 31-35

Vóór Pinksteren lezen we in de eerste lezingen
regelmatig uit het bijbelboek
dat ‘de Handelingen van de Apostelen’ heet,
een verslag over het enthousiaste begin van de kerk.
We horen hoe de christenen alles samen delen,
hoe ze trouw nog de tempel bezoeken in Jeruzalem
daarna het brood breken in een of ander huis.

We horen de omstanders zeggen:
`kijk eens hoe die van elkaar houden.`
En we horen hoe de kring zich uitbreidt
iedere dag komen er nieuwe mensen die mee willen doen:
joden maar ook niet joden
allemaal enthousiast…
wat lijkt dat lang geleden voor ons.

Tot onze troost:
dat was al gauw verleden tijd.
Al gauw kwamen er ruzies en ruzietjes
tussen de eerste christenen.
Al gauw kwam er een grote afstand tussen joden en niet joden
al gauw werden christenen verdacht gemaakt
en maakten zij op hun beurt de anderen verdacht.

Erger nog dan dat gekissebis
was de vervolging die de eerste christenen moesten meemaken
-helaas geldt dat nu weer in Syrië en elders in het midden oosten-.
De Johannes die zijn boek van de openbaring schreef
-ik houd het er op dat hetzelfde leerling is die Jesus leefhad-
was enthousiast gaan preken maar helaas
hij was gevangen genomen en verbannen
naar het eiland Patmos.
Hij was daar opgesloten in een kerker in een grot
en vreselijk eenzaam, een troosteloze situatie verzeild geraakt.
De machten van de duisternis leken het gewonnen
te hebben van de zachte kracht van het licht.

Maar hij doet iets bijzonders: hij schrijft daar in gevangenschap zijn boek
dat bekend is geworden als het boek van de Openbaring of de Apocalyps.

Een boek met beelden en visioenen.
Hij schrijft aan zeven parochietjes in de buurt,
met een deftig woord ‘de zeven kerken van klein Azië genoemd.’

Hij schrijft over engelen en dieren.
Hij schrijft over de aartsengel Michaël en over draken…
allemaal bijbelgedeelten die veel mensen
vaak heel vreemd uitleggen maar pas op:

het gaat over een heel troostend gebeuren:
de overwinning van het kwade door het goede.

En al die draken en andere enge beesten zijn niet bedoeld
om onschuldige mensen de stuipen op het lijf te jagen
maar ze dienen alleen maar om zijn verhaal te stofferen
en ons te vertellen
hoe gruwelijk de machten van het kwaad soms kunnen zijn
en hoe moeilijk de doorbraak van het goede werkelijkheid wordt.

Tegen het einde van zijn boek
daalt er een rust neer over het toneel
en ziet hij een nieuwe maatschappij voor zich.

Hij schrijft dan -wat wij vandaag mochten horen-
‘Ik Johannes zag een nieuwe stad uit de hemel neerdalen,
schoon als een bruid
die zich getooid heeft voor haar man.’

Daar zal geen smart meer zijn en geen pijn
want God is werkelijk aanwezig
in een geheel vernieuwde mensenmaatschappij.

‘ZIE IK MAAK ALLES NIEUW’ zegt de Heer,
een geweldige belofte!

‘Een nieuw gebod geef ik u’ zegt Jesus
in het evangelie van vandaag.

Zijn leven loopt ten einde
en Hij vertelt zijn vrienden nog een keer waar het om draait.

En wat is dat dan ?
Wat is dat nieuwe, dat heel de wereld vernieuwende gebod:
‘gij moet elkaar liefhebben’

Jonge, jonge wat is dat nieuw. Dat weten we toch al lang?
Een nieuw gebod… Klopt dat eigenlijk wel?
Ja en nee.

Neen, omdat het gebod van de naastenliefde zo oud is
als de Wet van Mozes zelf.
Het boek Leviticus (Lev.19,18) vermeldt het uitgebreid.
Maar waarom dan toch ‘een nieuw gebod’ ?

Omdat het gaat om de persoonlijke invulling door ieder van ons.
En wij christenen geloven dat Jesus’ eigen beleving
het oude gebod werkelijk nieuw heeft gemaakt.

Aan ons de opdracht dat te doen vandaag.
Maar dat valt niet mee. Hoe moet dat dan ?

Er is een mooi joods verhaal
dat ons leert dat liefhebben niet iets romantisch is
maar een heel werk is, echt een opdracht.

Een deftige Romeinse dame komt naar Rabbi José Bar Chalafte en vraagt:
‘ik hoorde dat jullie God de wereld in zes dagen heeft geschapen.’
‘Dat is juist’, antwoordt de rabbijn.

‘Een mooi rustig leven’ heeft die God van jullie zei de dame toen.
‘En wat doet Hij dan daarna?’

‘De Heilige zit in de Hemel
en heeft het druk met het regelen van huwelijken.’

‘Is dat alles?’ riep de dame uit, dat kan ik ook!
Ik heb wel honderd knechten en dienstmeisjes en om die
aan elkaar te verbinden heb ik een uurtje nodig, meer niet.’

‘Voor God is het regelen van de huwelijken op aarde nu
nog moeilijker dan het opzij vegen van de rode zee,
toen het volk Israël uit Egypte trok.’
antwoordt de Rabbijn.

Wat deed de dame? Ze nam haar 100 knechten
en 100 dienstmeisjes, zette die op een rij en gaf het bevel:
‘jij moet trouwen met die en jij met die.’

En zo trouwden zij allen in één nacht.
Schijnbaar had zij haar weddenschap met de Rabbijn gewonnen.
Maar hoor wat de volgende dag gebeurde.
De dame was nog niet wakker geworden
of al de jonggehuwden kwamen allemaal bij haar klagen,
de een met een gebroken been, de ander met een blauw oog,
een derde met een gekneusde neus.
De één zei: ‘Ik wil die niet meer.’
De ander zei: ‘ik wil die niet meer.’

De dame liet rabbi José weer komen en zei tot hem:
‘werkelijk jouw God is een bijzondere God,
Hij kan wat niet kan: mensen elkaar doen liefhebben.’

En Rabbi José zei: ‘heb ik het niet gezegd;
Hij kan dingen tot stand brengen
die moeilijker zijn
dan het open doen gaan van een hele zee.’

Het is een mooi verhaal, vind ik.
Het gaat over het geheim van Gods omgang met de mensen.

Ieders vrije invulling van zijn of haar levensopdracht
maakt deel uit van het scheppingsplan van God.

Mensen moeten elkaar liefhebben en dat is een nieuw gebod:
dat is een uniek gebeuren, een groot mysterie.

En het mooiste van dat geheim is
dat dat altijd blijft bestaan
want iedereen gaat het doen, op zijn eigen, unieke manier.

En hoe ver de mensheid ook van God of gebod lijkt af te dwalen
zolang er eigenwijze mensen zijn die dat gebod vervullen
-zoals Mays en Dennis met hun kleine Clarice en haar zusje-
blijft God in de buurt en is er hoop!
Het is vanuit die gedachte dat Johannes zijn droom overeind hield
het is vanuit die gedachte dat mensen blijven geloven,
hopen en liefhebben.
Jonge ouders die idealen koesteren
hun kinderen aanbieden voor de doop.
Ze zullen het straks gaan zeggen
dat ze geloven dat de liefde het kan winnen van de haat
en de vrede van de oorlog.

Jesus leefde ons die vrede voor
en ook vele anderen, ook niet katholieken
en ik ga toch weer even terug naar Johannes,
zijn visioen is zo mooi:

Ik, Johannes zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
de eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen
en de vervaarlijke zee bestond niet meer.
En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem
van God uit de hemel neerdalen,
schoon als een bruid die zich voor haar man heeft getooid.
Toen hoorde ik een machtige stem
die riep van de troon: ‘Zie hier Gods woning onder de mensen!
Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn
en Hij GOD-MET-HEN, zal hun God zijn.
En Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen
en de dood zal niet meer zijn;
geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn
want al het oude is voorbij.’
En Hij die op de troon was gezeten sprak:
‘Zie, Ik maak alles nieuw.’

Zo zij het, AMEN.

Hein Jan van Ogtrop, pastoor

17 april: Elkaars herder durven zijn

[print]

Roepingenzondag

Schriftlezingen:

 • Handelingen 13, 14,43-52

 • Apokalyps 7, 9-17

 • Johannes 10,27-30

Jesus’ toespraak over de Goede Herder Jesus
heeft voor het eerst geklonken in de winter in Jeruzalem
rond het wijdingsfeest van de tempel….
vergelijkbaar met het jaarfeest van de wijding van onze kerk
dat wij in begin mei gedenken.
In het Jeruzalem van Jesus’ dagen
-toen Jeruzalem zuchtte onder de Romeinse bezetting,
(vergelijkbaar met de Duitse bezetting van ons land)
was de viering van dat feest een gelegenheid tot protest.
Tallozen dromden samen
en velen hadden hooggespannen verwachtingen
van een naderende revolutie.

Jesus werd geacht leiding te kunnen geven
aan een verzetsbeweging.
‘Hoe lang nog houdt u ons in spanning’
hadden ze hem gevraagd.
Jesus geeft met opzet geen direct antwoord op die vragen
maar hij gaat vertellen wat zijn eigenlijke roeping is:
Zijn roeping is het om MENSEN BIJEEN TE BRENGEN.

Met dat antwoord moeten Jesus’ hoorders het doen.
Jesus spreekt over schapen
die wel of niet luisteren naar zijn stem.
Hij spreekt over een nieuw volk dat zich verzamelt rondom Hem.
Niemand kan ze van mij wegroven.

Hij heeft het over een hecht verband
dat wordt gesmeed rond Hem.
Want Hij is niet zomaar een verzetsheld
maar de door God gezonden aanvoerder
van een heel nieuw mensenvolk
dat heel de mensheid omvatten zal.

Mensen van Europa, Azië, Australië,
Afrika en Noord en Zuid Amerika,
joden en heidenen, mensen van goede wil.
Het is wellicht een naïeve en kinderlijke vraag,
maar als Jesus de Christus, hier op aarde zou terugkomen,
zou hij dan alleen maar even naar de Paus van Rome gaan
of misschien ook naar de secretaris van de Wereldraad van kerken in Genève?
Hij zou de rabbijnen in Jeruzalem toch zeker bezoeken
en even langs gaan bij de patriarch van Moskou?
Maar Hij is toch herder van allen,
zou Hij een Ashram in India over kunnen slaan
of een moskee waar in alle eerbied en ootmoed de Vader aanbeden wordt.

Ik denk dat niemand zijn gelijk mag opeisen.
Hij wil vooral herder zijn van allen
en ieder groepsgelijk moet worden toevertrouwd
aan de hoede van zijn herders-staf.
Het evangelie van de goede Herder
gaat over een nieuw mensenvolk dat zich vormen zal,
één grote familie van alle stammen en naties en talen
zoals Johannes dat al voor zich zag in zijn Apokalyps.

Mensen hebben elkaar nodig.
Een hele bijzondere rol speelt daarbij
deze Bavo-schaapskooi, die in Haarlem een ereplaats inneemt;
niet alleen omdat het de grootste katholieke kerk van de stad is
maar ook omdat het een kerk zal mogen zijn,
zelfs ook nog in de komende tientallen jaren -zo God het wil
waar mensen van allerlei geloofsniveau en geaardheid
zich thuis zullen moeten kunnen voelen.

Vandaag vieren wij hier roepingenzondag.
Daar is dan vooral mee bedoeld de roeping tot het ambt,
het priesterschap, het diaconaat, de religieuze staat
of het pastorale werkerschap in de kerk.

De priester is kwetsbaar maar ook nodig
hij heeft een onmisbare functie in de presentatie
van de Heer in de sacramentele vieringen.
De tijden dat hij op een voetstuk werd geplaatst zijn gelukkig voorbij.

De diaken heeft een eigen ambt: heeft een hoofdtaak in de sociale activiteiten
die de kerk moet ontwikkelen en de verkondiging van de Schrift.

De pastorale werkers, mannen of vrouwen,
en sinds kort ook de katechisten, voor de voortgang van de liturgie,
voor opbouwwerk en inspiratie van groepen.

En ook vaders en moeders zijn nodig, milieuactivisten en verpleegkundigen
en allen die hun zieken thuis verplegen alle andere mensen gehuwd of ongehuwd,
en alle andere ijverige mensen die zich inzetten voor ons koor,
voor een vereniging of alle andere goede dingen
die er voor en met mensen worden gedaan.

Wat zou het een verarming zijn als er geen mensen waren
die hun leven zo, als een roeping dus, willen en durven beleven.
Dat geldt voor jong en voor oud.

De zondag van de goede herder
zoals die ieder jaar weer terugkomt
moet hoog nodig van zijn zoetigheid worden ontdaan.
Als er in de Bijbel over een herder gesproken wordt
gaat het altijd om iemand die opkomt voor de weerloze,
iemand die verenigt en beschermt en die de strijd met de wolven aandurft..
In geestelijke zin:
iemand die de macht van het kwaad ontmaskert en de strijd aandurft….
in de geest van de velen die in de jaren 40-45 hun nek uitstaken
en hun leven in de waagschaal stelden.

Een van de oudste bijbelverhalen leert ons
hoe wij mensen allemaal geschapen zijn om elkaars herders te zijn.
Het is het beroemde verhaal van Kaïn en Abel.
Abel is de zwakste en Kaïn is de sterke.
Mensen die sterk zijn worden door God echter niet geminacht
maar ze hebben hun kracht niet voor niets
maar om die te gebruiken ten nutte van anderen.
Kaïn had zijn kracht van God gekregen als een gave
maar in plaats van zijn kracht te gebruiken
om zijn broeder te beschermen en te bewaren
gebruikt hij zijn kracht om zijn broeder te doden.
De actualiteit van dit verhaal hebben wij in de jaren 40-45 gezien:
het verhaal van onze dagen van gekwetste eer
en misbruik van nieuw opgebouwd kracht in het Duitsland van de jaren 30.
Jaloezie en gekwetste eerzucht zijn –zo lezen we in het verhaal van Kaïn en Abel-,
de motieven voor de eerste moord op aarde.
Je zou dit verhaal eigenlijk het verhaal van de echte erfzonde kunnen noemen.

Maar God laat dat alles niet op zijn beloop.
Hij is de goede Herder die opkomt voor het recht.
Hij roept deze eerste Kaïn -en alle Kaïns die nog zullen volgen-
ter verantwoording: en de grote belangrijke vraag
die God steeds weer stelt is: ‘Hoe is het met je zwakke broeder?
Wat heb je voor hem betekend? ‘

Johannes zag een nieuwe mensheid voor zich
een nieuwe mensheid die zich verzamelt rond de solidaire herder.
Zo solidair is hij met de weerlozen en de gemartelden
dat deze goede herder zelf plotseling vergeleken wordt
met een lam dat geofferd wordt.

Luisteren naar deze verhalen over de herder en het lam
betekent uitzien naar dat nieuwe
dat al bijna 2000 geleden is aangekondigd
en dan zelf je leven veranderen.
Het betekent dat voor ons, net als voor Jesus,
solidariteit, vriendschap
en weerloze liefde voor mensen .

Voor ieder mens geldt dat hij of zij er mag zijn en nodig is
vooral om te doen wat Kaïn weigerde
de herder te zijn van je broer of zuster.
Ademloos zag ik hoe de Paus in Lesbos
12 Syrische mensen meenam naar Vaticaanstad..
een geweldig gebaar.
Mogen wij allemaal de kracht hebben
ook goede dingen te doen, ieder op onze eigen plek.

Hein Jan van Ogtrop, pastoor

10 april: De tegenkrachten weerstaan

[print]

3e Zondag van Pasen

Schriftlezingen:

 • Handelingen 5,27-41; De leerlingen volharden samen

 • Johannes 21,1-19; Simon, hebt gij mij waarlijk lief.

Iets verbieden is de manier om iets aantrekkelijk te maken.
Dat merkten de joods overheden die de apostelen het preken wilden beletten.
Dat mochten ze niet, een aantal verraders, die heb je altijd ook in de kerk,
-ik heb de memoires van pater van Kilsdonk gelezen- had hen aangebracht.
Toen de leerlingen van Jesus werden aangebracht bij de tempelpolitie
was er grote paniek bij de hogepriesters en farizeeën. Wat moesten ze met die lui?
De meesten wilde harde maatregelen maar één niet: Gamaliël.
De mensen die vrijdagmorgen in de kerk waren hoorden over hem.
Terwijl iedereen zich opwond zei hij, heel wijs:
‘ Maak je toch niet dik, laat je niet in met deze mensen;
laat hen begaan.
Want als het mensenwerk is wat zij willen en doen,
zal het op niets uitlopen;
maar komt het van God dan kun je toch niet tegen hen op
en blijf je je verzetten dan zou zelfs kunnen blijken
dat je je zich tegen God verzet’ (Handelingen 5,38-39).
Gamaliël (zijn naam betekent: ‘God heeft mij goed gedaan’)
was een kleinzoon van de beroemde schriftgeleerde Hillel,
zelf ook een schriftgeleerde en van de partij der Farizeeën,
een kleinzoon van Rabbi Hillel,
van wie veel uitspraken in de Joodse Talmud staan.

Hij was een wijs man, in zijn schoolklas had ook een jongetje gezeten
die Saulus heette, de latere apostel Paulus.
Volgens een christelijke legende zou Gamaliël in het geheim christen geweest zijn.
Volgens de joodse traditie was hij een van de meest beroemde schriftgeleerden.
Hij was onder de indruk van de kracht van de christenen: hoe hadden ze die gekregen ?
Van zichzelf zomaar.. neen van God en van Zijn gezondene Jesus.
Hij had ze, dat hoorde u in het evangelie,
na zijn dood weer op de been had gebracht.

Aan de voorspraak van Gamaliël is het te danken
dat de apostelen Petrus en Johannes werden vrijgelaten door de hoge raad
en daarna weer gaan preken, dat hoorde u vandaag.
Dat enthousiasme was niet zomaar vanzelf gekomen.
Het evangelie vertelt hoe dat vlak na Jesus en opstanding gegaan was.
Petrus en zijn vrienden zien het niet meer zitten:
‘laten we maar weer gaan vissen’, ‘ja wij gaan mee.’ Daar gingen ze.
De vissers bij het meer zwoegden eerst tevergeefs, zonder resultaat.
Maar dan blijkt dat de Verrezen Heer
zich hun lot aantrekt.
Hij vraagt hen: ‘Hebben jullie soms wat vis?’

Een vraag van God, een vraag van Jezus in de bijbel
is nooit zomaar een vraag om wat informatie.
Het zijn vragen die een mens bij de waarheid, bij de essentie willen brengen. ‘Adam, waar ben je?’ vroeg God aan de eerste mens.
Maar Adam had zich verstopt, uit schaamte. ‘Kain, waar is je broer?’
Kaïn weet maar al te goed waar zijn broer is,
maar hij probeert de vraag van God te ontlopen.
‘Maria Magdalena, waarom huil je?’ want door verdriet overmand
zoekt zij de Levende bij de doden.
‘Hebben jullie soms wat vis?’ vraagt Jezus aan de vissers,
en die antwoorden, na een nacht vergeefs proberen, kortaf met ‘nee’.
Maar de vreemdeling op de kant slaagt er op de een of andere manier toch in
hun moedeloosheid te doorbreken.

Nadat ze –op Jesus’ aanraden- het net aan de andere kant hadden uitgegooid;
nadat ze dus nieuwe mogelijkheden van verzamelen hadden gehanteerd
zijn ze niet meer bij machte het net op te hijsen, zoveel zit er in.

De vissers bij het meer van Tiberias
zullen het Goede Nieuws van Jezus gaan verkondigen
en geen gewone vissen meer ophalen maar mensen
opvissen en vertellen over Jesus en de nieuwe kansen die Hij hen geeft.

We horen zo het verhaal van gelovige mensen van alle tijden,
die nu eenmaal niet altijd meteen zien,
misschien door de harde werkelijkheid van alledag
niet eens meer echt rekenen op de steun van de Heer.
Maar ineens ontdekken ze: Hij is nabij! Hij had geholpen:
een net vol door het aan de andere kant te proberen.

De vissen: 153. Waarom dat getal ?
In Engeland is een kostschool in de buurt van Londen
die altijd precies 153 leerlingen aanneemt
als verwijzing naar dit verhaal.

Het is volgens een mening precies het aantal volkeren
dat in Jesus’ dagen bekend was.
Maar er is nog een diepzinniger oplossing voor het mysterie van de 153.

Welnu bisschop Augustinus helpt ons.
Ik heb het gisteren nog op mijn rekenmachientje nagerekend en het klopt.
Als we de getallen vanaf 0 opklimmend naar boven
achtereenvolgens bij elkaar optellen, 0+1+2+3 enzovoorts
komen we op 153 terecht als we bij het getal 17 zijn aangekomen.
En dat is een heilig getal: 10 + 7.
10 is het getal van de Wet, de 10 geboden
en 7 het getal van de Heilige Geest
die zijn zeven gaven geeft, vandaar ook 7 sacramenten.

U mag al die sommetjes weer vergeten
maar de kernboodschap is duidelijk:
rond Jesus komt een nieuw volk in zicht
van mensen trouw aan de Wet,
vervuld van de gaven van de Heilige Geest.

Jezus had zijn leerlingen om vis gevraagd, maar
zag Petrus toen hij aan land kwam tot zijn stomme verbazing,
die ligt al klaar. Jesus heeft al een vuurtje aangestoken
en is al wat vis aan het braden.

Wat is daar nu weer mee bedoeld?
Dat de mens niet alleen leeft van wat hij zelf aandraagt,
maar van wat hem van Godswege is bereid.
En daarna mag hij ook het zijne aandragen:
‘Breng de vissen die JULLIE gevangen hebben aan land.’

Simon Petrus is het die de vissen aan land brengt.
Jezus geeft Petrus het vertrouwen dat hij nodig heeft,
om verder gaan met zijn werk.
Een vertrouwen, dat op liefde gebaseerd is.
En een opdracht, die met liefde te maken heeft:
‘zorg voor mijn kudde’, draag Gods liefde voor mensen uit.
Er zijn lammetjes en schapen: kleintjes en groten.

Daar hoort spijt bij over de fouten en nalatigheden
maar ook de wil om weer door te gaan.
Petrus die hem ontrouw was geworden -tot driemaal toe-
krijgt weer een nieuwe kans.
‘Heb je mij waarlijk lief’ wordt hem gevraagd. Driemaal!

In de prachtige Johannes passie
gecomponeerd door Mgr. Valkestijn die hier op de goede vrijdag klonk
werd naar muzikaal naar dit evangelie verwezen.

Als Jesus alleen staat voor zijn vervolgers
en Petrus tot driemaal toe zegt
dat hij hem niet kent zingt het koor al stilletjes
de vraag die we vandaag hoorden tussendoor:
‘Simon hebt ge mij waarlijk lief?’

Een vraag die steeds opnieuw,
misschien meer dan driemaal
ook aan ons, vooral aan ons, gesteld mag worden:
of wij Hem werkelijk lief hebben onze Heer.

Petrus zal wil hij zijn heer ontmoeten opnieuw moeten beginnen,
naakt als het ware net als wij
en daarna zal hij een brede zee moeten overzwemmen
om hem te bereiken
en tot driemaal toe de test-vraag doorstaan.

Willen wij als kerk onze Heer weer ontmoeten
dan zullen wij ook heel wat bescheidener moeten zijn
dan wij tot nu toe waren.

We zullen onze fouten mogen en moeten erkennen
om Jesus als onze Heer eerlijk tegemoet te treden
om dan de vraag ook weer herhaald gesteld te krijgen:
ben je werkelijk gelovig geweest zoals dat hoort…
‘heb je mij waarlijk lief.

Als we fouten durven erkennen,
de vernedering aandurven zoals ook Petrus die zo dapper heeft doorstaan
kunnen wij opnieuw ‘van de Heer’ worden,
opnieuw aan het werk gaan en anderen er bij gaan roepen.

De weg van de solidariteit met zijn Heer
zal Petrus uiteindelijk brengen
tot het meest duidelijke getuigenis, het martelaarschap.
En op een heuvel, nu niet in Jeruzalem maar in Rome,
zal het kruis opgericht staan waaraan Petrus geslagen werd,
volgens de traditie met zijn hoofd naar beneden
omdat hij zich niet waardig achtte
dezelfde houding aan het kruis aan te nemen als zijn Heer.
Een nieuw volk is ontstaan met Petrus
als bewaarder van de vissen die in zijn net gevangen zijn.

Gamaliël was onder de indruk van de kracht
van de jonge christenen van toen
ook wij weten nu waar onze kracht zit:
niet in onze geweldige prestaties
maar in de Heer die ons, u mij aanvaardt
ons activeert tot onverwacht nieuwe dingen
steeds weer, ook vandaag.

Hein Jan van Ogtrop, pastoor

Beloken Pasen: Thomas de ziener

[print]

Beloken Pasen

Schriftlezingen:

 • Handelingen 5,12-16

 • Openbaring 1

 • Johannes 20, 19-31

We horen vandaag spreken de eerste christenen
die eensgezind waren en samenkwamen
in de zuilengalerij van Salomo.
Ze sluiten zich dus aan bij de eredienst in de tempel:
ze zijn trouw aan de joodse liturgie op de Sabbath.

Maar, als het gewone joodse leven zijn loop hernam,
op de eerste dag der week (zondag, toen nog een werkdag)
komen ze vroeg bijeen in een of ander huis
om daar te vieren dat Jesus hun verlosser leeft
en het brood te breken.

De kracht van Jesus levenbrengende Geest
bracht en hield hen in beweging.

Diezelfde kracht brengt mensen nog steeds in beweging
en nu komen we aan de kern:
het is niet zomaar een mooi ideaal dat mensen bijeenbrengt
het is ook geen vrome hobbyclub, de kerk
of een rustig historisch genootschap
zoals de vereniging oud Haarlem.

Waarom werkt zijn kracht nog steeds?
Het antwoord vinden we in de evangelies van de paastijd.
HET IS DE HEER ZELF die zich aan de mensen
die schijnbaar zonder Hem verder moeten openbaart.
Het is de HEER ZELF die in de zijnen en met de zijnen werkt.

Neen, het is geen suggestie (verbeelding) dat de Heer leeft..
Hij leeft werkelijk en NEEMT ZELF HET INITIATIEF IN HANDEN.

‘Hij blies over hen, ontvangt de Heilige Geest.’
Dat was gebeurd op de eerste paasdag
toen de leerlingen bijeen waren.

Eén was er toen niet bij
die goede Thomas die het allemaal niet zo direct kon geloven.

‘We hebben hem gezien’
kraaiden de leerlingen enthousiast maar Thomas is niet onder de indruk.

Waarom niet?
Was hij een ongelovige – zo heet hij toch-
zoals er tegenwoordig zovele zijn
of misschien een agnost,
iemand die het allemaal niet zo goed weet
en daarom maar liever buiten schot bleef.
De leerling Thomas had de bijnaam Didymys, wat tweeling betekent:
misschien was hij een gespleten persoonlijkheid?
Neen, allemaal betweterij.

Door de evangelist Johannes wordt hij getekend
als een leerling die diep en trouw geloofde en met Jesus meeleefde.

Hij voelde dat er problemen zouden komen. Jesus had daarover gesproken.
Anderen hadden niet zo opgelet en gedacht: ‘het zal wel.’
Maar Thomas had gezegd:
‘Dan gaan we met U mee, om te sterven in Jeruzalem.’

Als geen ander zag hij net als Jesus zelf
in waar het met Jesus’ zending op uit zou lopen.
En hij sprak de bereidheid uit
om trouw te zijn… tot in de dood.

Thomas heeft ook het meeste verdriet
als Jesus zijn naderend afscheid ter sprake brengt.
‘Waar ik heen ga, de weg daarheen is jullie bekend’
zegt Jesus. Thomas reageert ontzet:
“Heer, wij weten helemaal niet waar gij heen gaat,
hoe weten wij dan de weg?’

Maar Thomas had ook een andere kant:
hij was ook zwak, net als de anderen van de 12.
Net als de anderen vlucht hij weg
als Jesus gearresteerd wordt.
En net zomin als de anderen
gaat hij heldhaftig met Jesus mee
en op het paasfeest weet hij de weg nog steeds niet.

Hij is Jesus kwijt en daarmee ook zichzelf,
hij wilde ooit zo graag navolger van Jesus zijn.

Thomas was verbijsterd
omdat de leerlingen zeiden Hem na Zijn dood weer gezien te hebben
en -en nu komt het – geen steek bleken te zijn veranderd.
Als zij werkelijk dezelfde Heer
die gekruisigd was en gestorven
weer levende zouden hebben terug gezien
zouden ze zich toch wel anders gedragen hebben
maar neen,
Thomas trof bij thuiskomst een groepje lieden aan
die zeiden iets, beter Iemand gezien, te hebben
maar die rustig doorgingen met samen te klaverjassen
om het een beetje populair te zeggen.
Zo’n suffe kerk was geen propaganda voor de levende Heer.

Van buitenkerkelijken horen we vaak dezelfde kritiek.
Het is gemakkelijk ze ongelovig te noemen
en verder door te gaan alsof er niets aan de hand is.
Het gaat ons wel degelijk aan:
ze zijn namelijk vaak niet ongelovig
omdat ze niet willen geloven
maar omdat ze niet kunnen geloven.
En waarom kunnen ze niet geloven?
Omdat degenen die zeggen dat ze de Heer hebben gezien,
degenen die zeggen christen te zijn
er zo weinig, zo vreselijk weinig goeds van bakken.
Ghandi, de grote Indiase geestelijke leider zei eens:
‘ik zou graag in Jesus willen geloven
maar omdat de christenen mij zo weinig duidelijk voorleven
wie Hij was en onderling zo verdeeld zijn
kan ik er niet achter komen wie Jesus is.’

Terug naar Thomas.
Thomas staat er op dat hij Jesus’ levende aanwezigheid
zelf ervaart, anders kan hij niet geloven in de opstanding.
Ja hij wil zijn meester zelf zien
en hij wil zelfs meer: hem aanraken.
Net als twee gelieven, die elkaar zijn kwijtgeraakt
en elkaar na een tijd weer terugvinden, niet genoeg hebben aan zien,
ze willen elkaar aanraken, in de armen vallen, kussen.

Dat wordt hem gegund:
‘Leg je handen maar in mijn zijde.’
Als Hij Jesus zo intens ontmoet roept hij enthousiast uit:
‘Mijn Heer en mijn God!’
En nu ziet hij meer in Jesus dan een vriend die weer terug is:
hij ziet nu ook meer dan de anderen
en benoemt hem tot Heer en God.
Dat is een echte geloofsbelijdenis,
een uitspraak die het zien overstijgt.
De traditie wil dat Thomas de evangelieverkondiger was
die ging verkondigen dat Jesus zijn Heer en zijn God was:
hij ging dat verkondigen tot in INDIA toe.

Gelovige mensen zien, soms even, als in een flits.
Ze zien meer dan anderen: daarover zongen we in de Paaswake:
‘Gij zijt voorbijgegaan, een vreemd bekend gezicht,
een stuk van ons bestaan, een vriend, een spoor van licht.’

Dat is zien in een visioen.
Visioenen zijn geen denkbeelden,
hersenspinsels die we in ons hoofd halen maar gaan ergens over.

Thomas zag de wonden in Jesus’ zijde en in zijn handen.
Hij zag als visionair de nieuwe Adam die zijn zijde geopend heeft
en die zijn bruid aan zijn zijde zal ontmoeten,
de nieuwe Eva, zijn gemeenschap
en riep namens ons uit: ‘jij bent onze Heer en God.’

Thomas zag zo wie Jesus was.
Vaker helaas worden we geconfronteerd met een ander zien.

Een zien dat ons geloof en onze hoop kan bedreigen.

Zalig zij die ondanks alles wat ze zien
met hun gewone ogen op het Tv-scherm bijvoorbeeld
toch geloven en andere dingen zien: ze zullen leven.

Hein Jan van Ogtrop, pastoor

Pasen: Een bijzonder sterven

[print]

Pasen

Schriftlezingen:

 • Handelingen 10, 34a 37-43

 • Psalm 118

 • Kolossenzen 3, 1-4

 • Johannes 20, 1-9

Verhalen in de nacht
Gisterenavond, de eerste lente-vollemaan stond aan de hemel buiten, begonnen wij in het donker. We deden er iets aan! Een vuur werd ontstoken; ‘Licht van Christus’ zongen wij, driemaal, steeds hoger. En daarna verbreidde het licht zich: van de paaskaars uit heel de kerk in. Toen gingen we lezen: ‘God sprak: er zij licht! En er was licht.’ Het duister is verdreven: God dank! Is dat zo? We lazen het scheppingsverhaal verder. Het water werd aan de kant geschoven: er kwam land in zicht! De aarde, goed land om op te wonen. Het land werd aangekleed met groen gewas. Vogels vlogen langs het hemelgewelf, de wateren werden gevuld met allerlei wriemelend leven en dieren liepen op het veld. Alles prachtig maar één ontbrak: de mens. Hij komt! Hij/zij wordt naar Gods beeld geschapen. Er kan een nieuw begin gemaakt worden. God kan uitrusten nadat Hij/Zij gezien had dat het zeer goed was. De verhalenserie in de kerk ging door. Over het volk Israël in slavernij. Hard is de hand van de verdrukker; de verlossing lijkt ver. In de lente gaat Mozes, als gezant van God, het conflict aan met de farao en hij mag zijn volk voorgaan naar een nieuwe toekomst. Geen zee gaat God te hoog! Veel om te verwerken. Moeilijk te geloven was het allemaal. Daarom knielden wij in de kerk na deze verhalen allemaal neer en baden alle heiligen om hulp. Als hemels antwoord klonk dan het paasevangelie! Vannacht van Mattheüs. De soldaten werden gevloerd. Vandaag zijn we in diezelfde tuin maar het gaat er anders aan toe.

Het lege graf en de tuin
Het is nog donker (!) als Maria Magdalena als eerste namens ons allen Jesus, de Heiland, komt zoeken. Donker is het, het Licht der wereld (Joh. 9, 5. 38) is nog niet gevonden. Waar is Maria’s vriend en toeverlaat? Anderen voegen zich bij de zoekactie. Petrus natuurlijk en de leerling die Jesus liefhad. Maria verwoordt als enige de ontreddering van allen: ‘ze hebben de Heer weggehaald.’ Een zenuwachtig heen en weer geloop volgt. Ze krijgen niet direct een engel te zien in het evangelie van Johannes. Ze moeten het eerst zelf alleen uitzoeken. Ze gaan naar binnen en vinden de doeken waarin hij gewikkeld was. Het is bijna vermakelijk om te lezen hoe Petrus, als eerste Paus, keurig door de anderen als eerste het lege graf binnen wordt gelaten.
Pas als ze alle drie het graf hebben bezocht staat er dat ze geloofden. De evangelietekst verklaart hun eerdere ongeloof door te stellen dat ze de schriften nog niet hadden verstaan. Ze hadden wel beter kunnen weten! De twee mannen gaan gewoon naar huis. Maria niet. Zij blijft bij het graf treuren. En dan valt haar een grote gunst ten deel! Zij hoeft het niet alleen te doen met het lege graf. Ze buigt zich voorover en ziet dan (als enige dus) twee engelen die het lege graf omringen zoals ooit de twee gebeeldhouwde cherubs in Jeruzalems tempel de ark beschutten (Ex. 25,18). Deze engelen echter spreken. Ze vragen haar waarom ze treurt. Maria antwoordt: ‘ze hebben MIJN Heer weggehaald.’ Nadat ze hem zo, als haar eigen Heer benoemd heeft mag ze hem ook echt ontmoeten, als eerste uit de kring van de leerlingen. Ze denkt dat Hij de tuinman is. Dat is niet dom want dat is Hij ook. Hij, de nieuwe Adam, Heer van de tuin, Koning van de nieuwe aarde. Het woord dat voor tuin gebruikt wordt komt in de Griekse vertaling van het Oude Testament vaak voor in het Hooglied waarin het immers ook gaat over de verbondenheid van Messias en volk. Ze vraagt eerst weer waar ze haar Heer hebben neergelegd waarna Jesus als een goede herder, haar bij haar naam noemt en de herkenning volgt. Het gesprek tussen Jesus de Messias en Maria als vertegenwoordigster van zijn volk eindigt met de aankondiging dat Jesus zal ‘opvaren’(Statenvertaling) tot ‘mijn en uw vader, tot mijn en uw God’. Tenslotte wordt vermeld dat Maria deze boodschap door gaat geven aan de leerlingen. Zo is zij, samen met Martha (Joh.11,24; volgens paus Gregorius was Maria Magdalena dezelfde als de luisterende zuster van Martha!) getuige en verkondiger van de Verrijzenis. Op deze getuigenissen kan Jesus zijn kerk bouwen.

Geloven in het leven
Vandaag is het Pasen: dag van de opstanding. Wij zeggen van iemand dat hij ‘opstaat’ wanneer hij op eigen kracht van een zittende of liggende houding overeind komt. Als dat gebeurt vanaf een bed of een stoel, noemen we het eenvoudig ‘opstaan’. Gebeurt het vanuit een situatie van onderworpenheid, dan noemen we het ‘opstand’ en gebeurt het vanuit de dood, dan spreken we van ‘opstanding.’ Omdat de dood het meest definitief lijkt te zijn van al die horizontale toestanden, hebben wij aan de ontkenning daarvan het zwaarste karwei en is de verrijzenis voor ons het meest onbegrijpelijke wonder. Toch blijven mensen daarin geloven. Waarom? Waarom ontkennen wij een geschiedenis lang de dood of vergelijken we die met de slaap waaruit we elke morgen weer opstaan? We hebben daar een dwingend motief voor: de liefde. ‘Van iemand houden’, zei de filosoof Gabriël Marcel, ‘is zeggen: jij zult niet dood gaan.’

En zo wordt alles goed
In de verte horen we een jodenman roepen: “Dood waar is je overwinning, dood waar is je prikkel? ” Psalm 118 jubelt in diezelfde trant: ‘ik zal niet sterven maar leven’(vers 17). Wij leven hier en nu al in het licht: we worden uit onze troosteloosheid opgetild, en als we het moede hoofd zullen neerleggen mogen we genieten van de hemelse rust. Maar er is nog meer: die rust na de dood is alleen maar een voorbereiding op het echte leven van alle mensen samen in vrede in de grote feestzaal van de Komende Wereld.

Niet zo maar geloven
Johannes beschrijft ons Jesus die Zijn lijden volbracht als de Heer van ons allen, onze Voorganger dwars door de dood heen. Gewond, zeker. Thomas mag zijn wonden later voelen maar Zijn dood was geen einde maar een nieuw begin. Het is bijzonder dat in ons taalgebied zijn sterfdag ‘goede vrijdag’ genoemd wordt. Maar om dat te geloven moet je wel werk verzetten. Of we nu diepgelovig zijn, sceptisch of agnostisch, als het grootste wonder dat we maar kunnen bedenken is de opstanding nooit een vanzelfsprekende aangelegenheid. De gedachte daaraan of het geloof daarin is eerder een verzet tegen elke vorm van vanzelfsprekend-heid. Als het hier om een dogma gaat, is het hoog tijd dat ook het dogma weer verrijst als een voorwerp van denken. Een geloof dat een automatisme wordt, is een ongeloof. Daarom zijn de speciale Thomasdiensten die in sommige kerken worden gehouden voor mensen, die niet zomaar in de opstanding kunnen geloven een goed teken.

Met Hem op weg
In mijn vroegere parochiekerk, de Lucaskerk in Amsterdam, hield de theoloog Edward Schillebeeckx zo’n 25 jaar geleden een voordracht. In drie termen vatte hij de toekomst samen waarheen wij met de Verrezen Heer op weg zijn.
De radicale bevrijding van de mensheid tot een broederlijk en zusterlijke gemeenschap waar geen meester-knecht-verhouding zal zijn en smart en tranen uitgewist en vergeten zijn. We noemen dat HET KONINKRIJK GODS.
Het draagvlak voor die vrede en gerechtigheid, een wereld, een milieu dat bewaard wordt en gerespecteerd. We noemen dat DE NIEUWE HEMEL EN DE NIEUWE AARDE.
Het volkomen heil en geluk van de individuele persoon, u en ik, geroepen, geborgen en bewaard. We noemen dat DE VERRIJZENIS VAN HET LICHAAM.

Een einde aan de pijn
Om ons tot actief geloof in de Opstanding te stimuleren zegt Paulus in zijn brief aan de Kolossenzen: ‘Zoekt wat boven is’. In onze nog steeds smartelijke dagen in het midden oosten en verderop in Azië blijven we uitzien naar een einde van de vrijdag van de pijn en de komst van stilte en rust opdat eindelijk de echte grote Paasmorgen kan komen. Wat nu te doen? Daarover horen we Rabbi Jaäkov zeggen: ‘Een moment van ommekeer van jou hier en nu en de goede werken die jij in deze wereld doet is het allermooiste dat er bestaat, mooier dan wat God ooit maken kan!

Hein Jan van Ogtrop, pastoor

Witte Donderdag: ‘Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet bezwijkt’

[print]

Witte Donderdag

Schriftlezingen:

 • Exodus 12,1-14; Instelling Pesach

 • Lucas 22,1-33

In Brussel zijn allerlei vieringen in voorbereiding
wat er gebeurd is, is te erg voor woorden
toch blijven mensen geloven, hopen en liefhebben
en dat doe je samen. Dat is niet gemakkelijk.

Ze zijn met zo weinigen,
de joden in Haarlem
– de kleine groep van wie er nog overgebleven zijn-,
op een gewone sabbath nauwelijks met de benodigde tien man.
Toch zullen ze in deze dagen weer samen komen
in een of ander huis om .. PASEN te vieren:
en andere joden doen het ook in Amsterdam,
Jeruzalem, New York of waar ook ter wereld.

Ze zullen, net als wij, het brood en de wijn op tafel hebben staan
en de jongste heeft het eerste woord – wij proberen in onze kerk de kinderen ook meer ruimte te geven-. Bij het joodse paasmaal mag de jongste vragen:
‘waarom is deze avond anders dan alle andere avonden.’
De vader moet hem dan dit antwoord geven en zeggen:
‘omdat we op deze avond vieren
dat God ons bevrijd heeft uit Egypte
het land van de slavernij.’

Onze eigen Heer Jesus sloot zich – en dat vieren we vanavond-
graag bij deze geloofstraditie aan.

Hij zei, net als de Brusselaars vanavond:
‘Wat heb ik mij verheugd samen met jullie te vieren!’
‘Met jullie’ horen wij Hem zeggen in het Lucasevangelie.
Inderdaad vierde Hij met vreugde
het Paasfeest: met zijn vrienden.

— Het Paasfeest was het feest van de beginnende bevrijding
van het volk van God uit slavernij en sleur.
Het brengt de oude situatie van onderdrukking
(en de gewenning daaraan!) in herinnering
en de bevrijding daaruit door de grote bevrijdingsactie,
de wonderlijke coöperatie van Mozes en Israëls Heilige.

Wij lezen in iedere paaswake het verhaal van die bevrijding,
de doortocht door de rode zee, ook ieder jaar opnieuw:
om ons die grote redding in herinnering te brengen.

Waarom is herinnering nodig?
Om te beseffen dat wij ons maar al te gemakkelijk neer leggen
bij alle dingen die zijn zoals ze zijn
en opdat wij beseffen dat wij
vanuit de bezinning op dat oude bevrijdingsverhaal
zelf ook tot vrijheid geroepen zijn.

Alles hoeft niet te blijven zoals het is,
er is altijd een ontsnapping mogelijk.
Het is niet ‘stil maar wacht maar alles wordt nieuw’
maar: ‘blijf hopen, wacht niet te lang:
kom weg uit het oude en werk aan het nieuwe.’

Na het Paasmaal waarbij Jesus,
misschien tegen beter weten in
zijn vertrouwen in de toekomst en in de volharding van zijn vrienden uitzegt
en na, samen met hen te hebben gezongen over vrijheid
en de ondergang van de legerscharen van Egypte
gaan ze naar de donkere olijfhof, u hoorde het zojuist.
Daar slaat de angst toe en de pijn
daar zweet Jesus bloed en tranen
daar wordt Jesus opgepakt door de soldaten.
Nu niet van de farao maar van de ordediensten van zijn tijd.

Het verhaal lijkt anders te verlopen dan het paasverhaal
dat Jesus met Zijn vrienden gelezen had.
In dat verhaal, toen in Egypte,
verdwenen de soldaten in de golven.
Hier lijken de soldaten te winnen,
ze nemen Jesus gevangen en bespotten Hem vrijelijk.

Toch gaat het verhaal later weer gelijk lopen.
Als de soldaten deze paasvierder hebben vermoord
en bewakers voor zijn graf hebben neergezet,
denken ze dat het pleit beslecht is

Maar… ze hebben toch het laatste woord niet.

Het verhaal gaat verder,
de dag ná de Sabbath die in de Paasweek valt
(het Joodse Pasen duurde zeven dagen)
melden vrouwen de bevreesde mannen
dat toch de soldaten verslagen op de grond liggen
en het leven het toch gewonnen heeft van de dood.

En zo lijkt het verhaal toch weer wel op het oude paasverhaal:
net als farao’s soldaten die dood aan het strand lagen,
liggen deze soldaten ‘als doden’ terzijde.

Even nog terug naar Jesus’ Paasmaal dat wij vanavond gedenken,
het maal met Zijn leerlingen, zijn vrienden.
De leerlingen worden door Lucas
altijd heel vriendelijk beschreven
en dat is ook voor ons die zijn leerlingen proberen te zijn
en net zo vaak, misschien nog vaker dan zij, fouten maken heel plezierig.

De evangelist Lucas, en ook Jesus zelf,
lijken al hun blunders graag met de mantel der liefde te bedekken.
Zelfs Judas wordt in zekere zin van zijn schuld vrijgepleit
want er wordt gezegd: ‘de Satan was in hem gevaren.’
De band tussen Jesus en zijn leerlingen is heel hecht
en Jesus bemoedigt hen volgens Lucas uitdrukkelijk.

Aan het begin van het laatste avondmaal horen we Jesus zeggen:
‘Jullie zijn het die met mij
in de beproevingen hebt volhard’ en

‘ik geef jullie het rijk in handen
zoals mijn Vader het aan mij gaf,
je zult aan mijn tafel eten en drinken en zetelen
op tronen en de 12 stammen van Israël mee- oordelen. ‘

De leerlingen zijn bij Lucas heel belangrijk en zij moeten veel doen.
Ook het avondmaal veel herhalen.
Alleen bij Lucas vinden wij ook de woorden:
‘doet dit tot mijn gedachtenis’

Lucas is bij uitstek de evangelist van de kerk:
‘waar twee of drie in mijn naam bijeenzijn’
lezen we ook in het evangelie:
‘daar ben ik in hun midden.’
… een opdracht om samen kerk te zijn
en de gebeurtenissen van het verleden daadwerkelijk weer present te stellen
in de viering van de kerkelijke gemeenschap.

Aangezien wij de gedachtenis vieren van een LEVENDE HEER
is hier sprake van een werkelijke tegenwoordigheid
van Jesus in ons midden.

Heel de diskussie over de ‘realis presentia’
kan in een nieuw kader gezet worden
als we uitgaan van die idee van Jesus zelf:
‘waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn
daar ben ik echt in hun midden’
en als we van de joden willen leren wat gedenken,
gedachtenis houden, betekent.

Wat eenvoudiger gezegd: wat wij hier doen aan het altaar
is een gebeuren ‘dat onder stroom staat.’
Want de daden van God herdenken is niet alleen maar herdenken
zoals ze dat bijvoorbeeld op 1 april in Den Briel doen.
de dag waarop ze een historische show opvoeren
om te spelen hoe Alva zijn stad verloor..
een tamelijk suf gebeuren.

Maar voor joden en christenen geldt:
als wij de daden van de Heer,
die Zijn volk uit de slavernij van Egypte bevrijdde vieren
weten we dat diezelfde Heer nog leeft;
en dezelfde God die Zijn zoon uit de dood verloste
graag, tot op de dag van vandaag, het levende middelpunt zijn van zijn kerk.

Hij is sterk en steunt ons!
Zonder Hem zijn we als kerk een erg kwetsbare gemeenschap:
net als de leerlingen toen.
Judas was zwak, de satan had hem in zijn greep,
Petrus was kwetsbaar maar de Heer wil met hen verder.
Maar: ze worden -staat er in het evangelie-
als tarwe gezift en ze zullen rijpen
en later anderen tot zegen zijn.

Ze zullen moeten worstelen zoals de Heer zelf
in de hof van olijven worstelde met angst en onzekerheid,
en vooral met de slaap en de moedeloosheid.

De Heer is hun voorganger
en zal hen er doorheen trekken.
Daarom moet Hij eerst de diepste duisternis in,
Hij alleen.

Ja deze avond is anders dan alle andere avonden
omdat Hij Zijn weg gegaan is, het donker in.
Wij staan een beetje huiverig ter zijde
we zijn allemaal toch een beetje bang in het donker.

Maar Hij zal er doorheenkomen:
Hij alleen, de grote Paasvierder.

Zelfbewust gaat Jesus op weg
om zijn weg door dood heen naar het leven, te voltooien.

Na de zweetdruppels die er van Jesus’ gelaat vallen
in de hof van olijven
– er wordt zelfs gezegd dat Hij bloed zweette
horen we Lucas weinig meer vertellen over Jesus’ pijn.

— Natuurlijk Jesus heeft die ondergaan
maar Lucas beschrijft Jesus toch vooral als een voorganger,
een koninklijke voorganger; de nieuwe koning
die zijn volk door lijden en dood voorgaat naar het leven.

Van ons wordt die heldenmoed die Hij opbracht niet verwacht;
wel iets anders: saamhorigheid en solidariteit
als wij deze voorganger volgen.

Mijn bede is, net zoals het Zijn bede is,
dat wij allen één zijn in solidariteit en vriendschap,
dat wij elkaar vasthouden, zieken en gezonden,
sterken en zwakken, mannen en vrouwen,
jong en oud om samen Zijn kerk te zijn
want waar liefde heerst en vriendschap
daar is God. En waar twee of drie in zijn naam
bijeenzijn daar is dezelfde Heer aanwezig
die ooit voor zijn leerlingen bad:
‘ik heb voor u gebeden
dat uw geloof niet bezwijkt.’

Laat ons daarom ook volhouden
voor elkaar te bidden en vooral:
in solidariteit met alle mensen die misschien de hoop dreigen te verliezen
ER ALTIJD VOOR ELKAAR TE ZIJN!

Hein Jan van Ogtrop, pastoor

Palmzondag: Wereldjongerendag 2016

[print]

Palmzondag

Schriftlezingen:

 • Lucas 19, 28-40

 • Jesaja 50,4-7

 • Filippenzen 2,6-11

We hebben Jezus gevolgd
tijdens de feestelijke intocht in Jeruzalem
en daarna verder langs de hof van olijven
naar Zijn passie, naar het kruis van Golgotha.
Hier gebeurt Gods barmhartigheid,
Zijn compassie met ons mensen
die wij dit jaar bijzonder vieren
en vandaar het thema van deze Palmzondag
die wereldjongerendag is:
Kom Passie!
Kom, beleef vandaag en deze Goede Week
in Jezus’ Passie Gods compassie.

Ook in Enishke in Irakees Koerdistan
is een heilige deur geopend
voor het jaar van Barmhartigheid.
Aan de plechtigheid hebben niet alleen
katholieken en andere christenen
deelgenomen
– de meesten van hen gevlucht uit de oorlogsgebieden –
maar ook de leiders van de Yezidische gemeenschap,
die net zo goed zwaar geleden heeft
en hele gezinnen van andere godsdiensten,
ook moslims waren erbij.
Die open deur daar is een teken van hoop,
hoop op een nieuwe toekomst.
De Italiaanse katholieke kerk
heeft in die plaats nu een universiteit gesticht
om jongeren uit Irak en Syrië
kans op educatie en toekomst te bieden in hun regio.

En de gemeenschap van Sant’Egidio
is twee weken geleden begonnen
met een luchtbrug
om mensen uit oorlogsgebieden in Syrië
veilig te evacueren
zonder dat ze een uiterst gevaarlijke tocht
moeten ondernemen,
zonder dat ze in de handen vallen
van mensensmokkelaars.

En we bidden natuurlijk ook
voor het welslagen van de vredesbesprekingen.

Veel vluchtelingen
kunnen niet begrijpen
hoe de situatie in hun land
binnen enkele jaren zo sterk kon veranderen,
hoe goede buren en vrienden
ineens gewelddadige vijanden werden,
christenen en moslims elkaar gingen wantrouwen.

Nu zijn er mensen en initiatieven
die proberen weer een verandering te bewerken,
die een veilig en vreedzaam leven willen bieden.
compassie met de passie, met het lijden van al deze mensen.

Die heilige deur in Enishke
en hier in de kathedraal en overal
is in dit jaar van de barmhartigheid een teken
dat de weg naar verzoening open staat
voor alle mensen,
dat ieder wordt opgeroepen
zich te bekeren,
de haat uit zijn hart te bannen.
Alles is mogelijk
wanneer wij standvastig de weg naar verzoening gaan.

Die weg is moeilijk.
Want, een stemming kan heel gemakkelijk
naar haat en afkeer omslaan
– verdeeldheid is altijd zo gauw gezaaid -,
maar het is niet eenvoudig
om dan opnieuw een klimaat
van vrede en vriendschap te scheppen.
Je hebt bijvoorbeeld eerder
een familieruzie opgeroepen
dan die weer uitgepraat en bijgelegd.

We hebben gehoord
wat Jezus is overkomen:
De ene dag wordt Hij met palmtakken bejubeld
als koning en vredebrenger,
als wonderdoener en Man van God,
de volgende dag roept datzelfde volk
vol haat en afkeer: “Kruisig Hem”.
Zoals de christenen en vele anderen
in het Midden Oosten nu,
bevond Jezus zich toen ineens
in een soort oorlogsgebied:
iedereen was gewelddadig en tegen Hem,
Hij stond helemaal alleen in Zijn passie.

De mening of de stemming kan ineens omslaan.
Dat is nu nog zo:
Wie van ons al een leven achter zich heeft,
niet zó jong meer is,
kan gemakkelijk tien zaken noemen
waar de samenleving
in de laatste veertig, vijftig jaar
radicaal anders over is gaan denken:
zaken of mensen die vroeger werden bejubeld,
worden nu veroordeeld en omgekeerd.
Ooit was het geen reclame als je niet godsdienstig was,
nu zwem je als gelovige tegen de mainstream op.
Veel meningen zijn afhankelijk van stemmingen
en die stemming
is veranderlijk:
de ene dag is het Hosanna,
de andere dag is het kruisig Hem,
maar: wat is werkelijk blijvend goed en waar?
Wat met haat en afkeer wordt bejegend
is niet altijd werkelijk slecht;
wat wordt opgehemeld, populair is,
is niet altijd werkelijk zo geweldig;
wat goed is en waar,
wat echt geweldig is,
kan alleen
met onderscheidingsvermogen worden gekend;
we ontdekken het
op een dieper niveau,
daar waar ons hart in vrede is.
Ook als je jong bent
kun je ontdekken
dat oordelen
en meningen
die bijna iedereen in Nederland zo vindt,
in een ander land en een andere cultuur
totaal anders worden beleefd.
Geloven is
ook eens tegen de stroom in durven gaan,
zoals Jezus in Zijn lijden deed.

Keuzes maken
en daar steun in zoeken.

Er waren er maar een paar
die onder het kruis van Jezus stonden;
velen bleven op een afstand kijken,
anderen waren weg gegaan.
Het hosanna-roepen was verstomd.
Het was toen zoals het nog steeds
zo dikwijls gaat:
liefde en haat, het gaat op en neer.
De tijden veranderen.
Maar achter dit hele passieverhaal
zit één grote, blijvende, doorgaande intentie van God
en het dieptepunt wordt een hoogtepunt:
Zijn beweegreden is liefde, compassie
– liefde, barmhartigheid en verlossing –
en als die liefde onbeantwoord blijft,
komt er meer liefde, groter compassie:
Niemand heeft groter liefde
dan Hij die Zijn leven geeft.
Dat geeft de Verlossing.
Het trieste dat Jezus overkomt
is ook iets moois.
“Hij gaf de geest”,
staat er in het evangelie,
Dat betekent:
Hij ging dood
maar het wil ook zeggen:
zo heeft Hij ons de Geest gegeven,
de grootste gave
die God ons geven kan.
Zijn dood, Zijn sterven
is de hoogste vorm van compassie.

En het is een uitnodiging
om vertrouwen te houden
en deuren te openen,
om het goede vol te houden
– ook al kost het energie –
en niet in doemscenario’s te denken;
Hij wéét hoe het verder gaat:
het gaat naar Pasen….
Gods compassie is groter.

Ik wens U een mooie, gezegende
goede week en straks een zalig Pasen!
Amen.

Mgr. Jan W.M. Hendriks, hulpbisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam

13 maart: Niet streng genoeg?

[print]

5e Zondag Veertigdagentijd

Schriftlezingen:

 • Jesaja 43,16-21

 • Filippenzen 3,8-14

 • Johannes 8,1-11

Misschien vindt u het interessant om te weten
dat het evangelie van vandaag
in bepaalde handschriften van het Johannesevangelie ontbreekt.
Waarom zou dat interessant kunnen zijn?

Omdat er uit blijkt dat de oude kerk
kennelijk een beetje moeite had met dit verhaal.

Het past ook niet zo goed
in het verheven evangelie van Johannes.
Het verhaal is te schokkend,
vragen doemen op.
Kan een mens, laat staan de God-mens Jesus,
zo ruimhartig met iemand die gezondigd heeft
zoals Hij dat die morgen op het tempelplein deed?

We horen de stemmen van de moralisten van alle tijden
al protesteren.
Wie de regels die het huwelijk beschermen niet serieus neemt
brengt een bijna onherstelbare schade toe
aan het huwelijk als instituut
en ondergraaft het fundament van de menselijke samenleving.

Wat zal Jesus’ reactie zijn op dit gebeuren?
Zal Hij de geschokten gelijk geven
die zeggen dat het werkelijk een schande is
en dat er hard gestraft moet worden
of zal Hij alles maar een beetje relativeren
en zeggen dat het niet zo erg is wat er gebeurd is?

Een vrouw wordt aangeklaagd
-zo gaat dat vaak, de mannen
met wie ze al of niet een relatie heeft gehad
blijven buiten schot. Ik las deze week nog de klacht
van een ongehuwde moeder:
‘wij worden geminacht
maar de ander die ook zijn aandeel geleverd
heeft gaat altijd vrijuit.’

Bij Jesus een aparte reactie.
Van die hevige verontwaardiging van de omstanders,
vindt je bij Hem geen spoor.

Een duitse psycholoog zegt,
peinzend over die verontwaardiging van de omstanders
die in dit verhaal zo hevig is dat ze haar willen stenigen het volgende:

‘de verontwaardiging over schending van de huwelijkstrouw door anderen
is vaak zo hevig omdat de bekoring van de ontrouw
in iedere relatie en ieder moment op de loer ligt.
Ieder mens is zwak en beseft dat maar al te goed.
Meestal geldt: hoe verontwaardigder hoe onzekerder.’

Wat moet Jesus aan met dit merkwaardige gezelschap?
Met die vrouw die na een onstuimige nacht wordt betrapt
en met al die omstanders die de vermoorde onschuld spelen?

Hij begint met peinzend in het zand te schrijven.
Een van zijn meest raadselachtige gebaren
– maar een subtiele vorm van onderricht.

De betekenis van dit gebaar moet gezocht worden
in wat er in de boeken van de profeten (van Jeremia) geschreven staat.
Het is een boetetekst die op de grote verzoendag
-en iedere jood kent die uit zijn hoofd-
door de synagoge gelezen wordt. Die tekst luidt:

‘wie van de weg van de Heer afwijken,
hun namen zullen geschreven worden in het zand
van de dode aarde waarin alle leven zal vergaan’.

Jesus zegt door zijn geschrijf in de dode aarde als het ware
dat de zonde de weg is naar de definitieve dood.
Zo zegt Hij zwijgend tot de vrouw die tekort schoot:
weet wel, jouw weg is zo een weg naar de dood.

Maar een mens kan zich altijd bekeren
en een nieuw begin beginnen.

Dat geldt voor die ene die in het middelpunt
van de belangstelling staat maar niet alleen voor haar.

Daarom schrijft Jesus daarna NOG EEN KEER in het zand.
Als les aan de anderen de omstanders… en dus ook aan ons.

Want ook zij -en dus ook wij- moeten beseffen
dat zij/ wij zondaars zijn en dat ook onze weg
een weg naar de dood kan zijn.
Wij allen moeten beseffen dat wij kwetsbaar zijn,
dat wij leiding en genezing nodig hebben.
Van onze naasten, van onze God
en die Hij naar ons toestuurt.

Niet alleen de vrouw dus moet aan haar plaats herinnerd worden
de zelfverzekerde omstanders ook,
misschien nog veel meer.

Zij staan daar verontwaardigd
en zeker van zichzelf…
zij staan daar uitdrukkelijk en uitdagend fatsoenlijk te wezen
met de stenen in de hand die zij vanuit hun hoogmoeds-complex
naar deze vrouw menen te mogen gooien.

Deze arrogante kwasten moeten op een harde manier
tot de werkelijkheid worden teruggebracht
opdat ook zij nieuwe levenskansen zullen krijgen en benutten.

‘Wie van u zonder zonde is werpe de eerste steen.’
Met deze woorden worden zij
aan hun eigen levenssituatie herinnerd en gewekt.

Er staat met een zekere humor in het verhaal vermeld
dat de oudsten hun les het eerst verstonden
en het eerste weggingen. Zou daarmee bedoeld zijn
dat ouderen, door het leven gerijpt,
misschien -meer dan jongeren- een duidelijker besef
van hun tekortkomingen hebben? of mag ik dat niet zeggen?

Als allen samen rondom de weerloze vrouw beseffen
dat zij allen hun fouten hebben
kan Jesus hen allemaal de absolutie geven.

En in hun en ons midden – want ook wij worden bij dit gebeuren betrokken-
wordt dan de oude belofte van Jesaja die op deze zondag klonk waar:

‘IK GA IETS NIEUWS BEGINNEN MET JOU,
HET IS AL BEGONNEN, MERK JE HET NIET?’

Je zonden zijn je vergeven.

Er worden door Jesus bruggen geslagen,
scheidingsmuren worden afgebroken.

Die tussen die wij goeden noemen en die wij slechten noemen.

Jesus staat steeds aan de kant van de mensen,
aan de kant van ieder mens.

Hij staat aan de kant van Petrus
die Hem zelfverzekerd volgen durfde
en van Levi de tollenaar die aarzelt,
van de zoon over wie wij de vorige week hoorden spreken
die alles verkwistte
en van de goede zoon die thuis bleef.

Zijn solidarisering met ons zwakke, zondige, hulpeloze mensen
is Zijn grootste verlossings- daad.
Zijn milde vergevingsgezindheid
maakt Gods mildheid onder de mensen zichtbaar.

Hij wil dat die mildheid ook door ons wordt beleefd.
Als wij om vergeving bidden in het Onze Vader
wordt die bede onmiddellijk gevolgd door het:
‘zoals ook wij aan anderen hun schud vergeven’
-en bij Matteus lezen we zelfs:
‘zoals wij anderen hun schuld vergeven hebben’
een voorwaarde vooraf bijna voor onze eigen vergeving.

In de dagboeken van de in de 2e wereldoorlog oorlog
vermoorde Etty Hillesum lezen we:
‘vanavond bid ik eens voor een gewone Duitse soldaat zoals ik
die vandaag op straat zag lopen
want hij is ook maar een zwak mens
en hij lijdt ook aan deze oorlog.’

En een onbekende auteur schreef in het kamp Ravensbrück:
‘O God, denk niet alleen aan de mensen van goede wil
maar ook aan die van kwade wil.
En als zij, de moordenaars
ooit naar het oordeel komen
laat al die vruchten die de slachtoffers voortbrachten
hun tot vergiffenis zijn.’

Het evangelie van vandaag is een goede inleiding
op de weken waarin wij het onverdiende lijden
van Jesus de Messias gaan overwegen.
Zelf zal Hij, volkomen onschuldig
de schuld van anderen op zich nemen
en de slagen verduren die anderen verdiend hebben,
Hij die door Johannes was voorgesteld als het Lam
dat de zonden der wereld uit ons midden wegdraagt.

‘Vader vergeef het hun’
zegt Hij sprekend over de soldaten
die Hem aan het kruis geslagen hebben,
‘want ze weten niet wat ze doen’
en even later zegt Hij tegen een medeslachtoffer aan het kruis
-die overigens allerminst vrijuit ging
en daarom ook wonderlijk genoeg de goede moordenaar mag heten-:
‘heden zult gij met mij zijn in het paradijs.’

De Heer is onverbiddelijk solidair met ons mensen,
Hij gelooft in ons, meer nog dan dat wij in onszelf geloven.
Onze Heer blijft in ons geloven,
Hij blijft geloven in onze mogelijkheden
om ons naar het goede te keren.
Hij neemt ons bij de hand en leidt ons Pasen tegemoet,
Hij brengt ons naar het nieuwe licht
dat heel ons bestaan verlicht!

Hein Jan van Ogtrop, pastoor

Goede week en Pasen

MI Passieconcert 2016 poster digitaalOp Palm­zondag, in de Goede Week en met Pasen zijn er weer bijzondere vieringen in de kathedraal.

Palmzondag

Op Palm­zondag 20 maart 2016 is om 10.00 uur de Pontificale Hoogmis, waarin de Bisschop zal voorgaan. De Bavocantorij zal de gezangen verzorgen.

Om 15:00 uur zullen drie deelkoren van het muziekinstituut het Passieconcert ten uitvoer brengen met werken van G.B. Pergolesi, Arvo Pärt, Francis Poulenc en J.S. Bach. U kunt vooraf kaarten bestellen bij http://www.bavoconcert.nl, tevens zullen er kaarten aan de deur verkrijgbaar zijn.

Boeteviering

Op dinsdag 22 maart is er om 19.30 uur een boete­viering en aansluitend gelegenheid voor het persoonlijk ontvangen van het sacrament van boete en verzoening.

Chrismamis

Op woensdag 23 maart is om 19.30 uur de Olie­wijding (Chrismamis). De Bisschop zal in concelebratie met de priesters van het bisdom en het militair ordinariaat hierin voorgaan. De gezangen worden verzorgd door de senioren en Mannen van het Kathedraal Koor.

Witte Donderdag

Op Witte donderdag 24 maart is om 19.30 uur de plechtige avondmis, waarin het Mannenkoor de gezangen zal verzorgen.

Goede Vrijdag

pasenOp Goede Vrijdag 25 maart is om 15.00 uur de Kruisweg en zijn om 19.30 uur de Goede Vrijdag-plechtigheden, waaronder de kruisverering. De Bisschop zal hierin voorgaan. De Bavocantorij zal de gezangen verzorgen, waaronder de bekende Johannespassie van Jan Valkestijn.

Aansluitend worden vanaf 21.00 uur de Lamentaties van Goede Vrijdag gezongen door de Bavocantorij. Naast gregoriaans klinken er werken van Thomas Tallis.

Paaswake

De Paaswake op zaterdag 26 maart begint om 21.30 uur. De Senioren en Mannen van het Kathedrale Koor zullen de gezangen verzorgen.

Hoogfeest van Pasen

Op Eerste Paasdag 27 maart is om 10.00 uur de Pontificale Hoogmis van Pasen, waarin de Bisschop zal voorgaan. Het Kathedrale Koor zingt o.a. de vaste misdelen uit de Missa Brevis in G-dur van F. Schubert. Ook Händels Halleluia zal feestelijk klinken.

Tweede Paasdag

Op Tweede Paasdag 28 maart is de viering om 10.00 uur met samenzang.