• Leidsevaart 146
 • 023 - 532 30 77
 • info@rkbavo.nl

All posts by Maarten Kools

24 december: Verheug je Maria

[print]

4e Zondag Advent

Schriftlezingen:

 • 2 Samuel 7,1-5.8b-11.16

 • Romeinen 16,25-27

 • Lucas 1,26-38

Bij de ingang van onze kerstkapel,
hier naast het hoofdkoor
staat David afgebeeld:
David spelend op zijn harp.
Een koning die liederen maakte
dat is toch wel iets bijzonders;
deden ze dat allemaal maar
de generaals, de politici
dan had niemand meer tijd
om gewichtig te doen, oorlog te voeren…

David zong, als jongetje al
toen hij een herdertje was op het veld:
‘MIJN HERDER IS DE HEER,
HET ZAL MIJ NOOIT AAN IETS ONTBREKEN’

Later als hij koning is
zal hij zich dat lied nog wel herinneren.
En omdat hij geloofde dat God zijn herder was
zou hij proberen ook zelf
-net als God- een goede herder te zijn voor zijn schapen,
zijn mensen.

God heeft David rust gegeven
David en zijn mensen kunnen veilig wonen
en dat doen ze ook.

Terwijl de mensen van Jeruzalem van hun rust genieten
en David in zijn fraaie stenen huis zit
schrikt hij want wat is er aan de hand:
de ark van God die ze enkele maanden geleden
zo triomfantelijk Jeruzalem hadden binnengehaald
staat niet in zo’n mooi huis
maar ergens boven op de heuvel
in een tent.
Iedereen was zo druk geweest
met het bouwen van de stad
met het inrichten van hun huizen
dat de ark van God gewoon vergeten was:
de grote kist met daarin de stenen platen
waarop de tien geboden stonden
stond nog steeds in een tentje.

Daar moet iets aan gedaan worden .
David roept de profeet Natan erbij:
‘ik heb een leuk bericht voor je;
ik ga een huis bouwen voor God..
nou wat vind je daarvan ?’

De profeet zegt eerst: ‘een goed plan’
maar in de nacht krijgt hij een visioen:
hij zal David toch moeten gaan vertellen
hoe het werkelijk zit.
‘Laat jij je plannen maar varen;
God heeft helemaal geen huis bouwen.’
En dan wordt de profeet echt profeet;
hij gaat grote dingen aankondigen:
‘Jij hoeft niet voor God een huis te bouwen:
God zal voor jou een huis bouwen.’

God is niet in een huis te vatten,
noch van jou, noch van je zoon Salomo
die wel een tempel mag bouwen:
want God woont werkelijk onder de mensen
als ze Hem binnenlaten.

David is diep onder de indruk en bidt:
‘als dat zo is Heer
kom dan bij mij binnen
en zegen mijn huis
opdat ik trouw mag blijven
uw dienaar al mijn dagen.’

Een prachtig gebed.
‘Kom bij mij binnen…’.

We horen al wat er later gezegd zal worden
door een meisje in Nazareth Maria:
‘mij geschiede naar uw woord.’

Bijna duizend jaren na David leefde Maria,
Mirjam heette ze echt, Mirjam van Nazareth.

Ze droeg de naam van het zusje van Mozes,
Mirjam genaamd die haar broertje had gered
door hem in het riet te verstoppen in een biezen mandje
en ze had dapper haar broer gesteund
toen hij de joden aanvoerde weg uit het slavenland Egypte.
Die Mirjam, naar wie Maria genoemd was door haar ouders
had gezongen met alle joodse vrouwen
uit dankbaarheid aan de overkant van de zee
toen die was opengegaan
en het volk van God doorgang had gegeven
op de weg naar de vrijheid.
Mirjam was de profetes van de bevrijding,
de zangeres van een nieuwe toekomst.

Dat zal Mirjam van Nazareth,
die wij met haar Griekse naam Maria aanduiden ook zijn.

Met Mirjam zal een nieuw toekomst beginnen
zegt de evangelist Lucas.

Al lijkt het er op dat alles bij het oude zal blijven:
er voltrekt zich een nieuwe geschiedenis:
Gods Geest zal het aanschijn der aarde vernieuwen:
Gods Koninkrijk zal doorbreken,
een toekomst die alle verwachtingen te boven gaat.

Maria zal door de kracht van die Geest
die het aanschijn der aarde zal vernieuwen worden overschaduwd
en de droom die iedere joodse vrouw heimelijk koestert
om de moeder te mogen worden van de Messias
zal aan haar in vervulling gaan:
zij zal de moeder van de Messias
de koning van Gods nieuwe koninkrijk, mogen worden.

Ze weet hoe wonderbaarlijk God met Israël wil omgaan
en zegt in dankbare verwachting, namens haar volk:
‘ZIE DE DIENSTMAAGD DES HEREN,
MIJ GESCHIEDE NAAR UW WOORD’.

De bode -de engel van God-
had het gezegd:

‘JE NICHT ELISABETH HEEFT IN HAAR OUDERDOM
EEN ZOON ONTVANGEN, EN,
OFSCHOON ZIJ ONVRUCHTBAAR HEETTE
IS ZIJ NU IN HAAR ZESDE MAAND;
WANT VOOR GOD IS NIETS ONMOGELIJK!

De beloften van God zijn niet vergeefs gesproken,
de kracht van de heilige Geest die boven de chaos zweefde
zal het aanschijn der aarde vernieuwen:
Gods woord keert nooit werkeloos terug.

Daarna gaat ze vlug naar Elisabeth
en zal met haar,-de vrouw die onvruchtbaar heette-
als eerste getuige zingen over Gods nieuwe toekomst
in haar Magnificat.

Daarin prijst ze God eerst: ‘Mijn ziel jubelt voor God’
maar daarna gaat ze bezingen wat er allemaal gaat gebeuren
als die nieuw toekomst van God echt gaat aanbreken:
‘hij zal de armen recht doen en de rijken wegsturen
de kleinen zal hij verheffen, de groten moeten vernederd
zo zal hij zijn verbond gestand doen.’
En na deze lofzang die wij nog steeds in de kerk zingen
-iedere avond zingen wij dit Magnificat-
gaat zij huiswaarts om haar taak verder te vervullen.
Gods toekomst vraagt niet alleen om bejubeling.
Die toekomst vraagt om trouw en deelname.

Mirjam van Nazareth zal,
bezield door de Geest van God, haar roeping trouw vervullen.

Ze zal, overschaduwd door de Geest,
trouw zijn aan haar zoon tot aan het kruis.
Ze zal daarna, met alle leerlingen samen,
wachten tot de pinkstermorgen komt
en de kern van Gods afwachtende volk,
de 12 apostelen, overschaduwd gaan worden door de Heilige Geest.

De boodschap toen van de engel van God in Nazareth was aangekomen
een hechte relatie tussen hemel en aarde
was tot stand gebracht.

De bevrijding van Israël
-en via Israël van heel de mensheid-
kon gaan beginnen.
———————–
Twee mensen David en Maria
hebben ons vandaag les gegeven
en ons openheid geleerd voor God:
‘kom in mijn huis’ zei David…
‘mij geschiede naar uw woord’ zei Maria.

Het grote feest zal de vanavond aanbreken.
Met veel toeters en bellen, met kunstsneeuw
-echte sneeuw is niet te verwachten-
met engeltjes in de kerstboom en engelenhaar.

In de kerk komen de echte engelen aan het woord
de boden van God. Die spreken duidelijk genoeg.
Ze zeggen:
‘God zal zijn woord gestand doen..
voor God is niets onmogelijk’.

En van ons wordt als reactie verwacht
het ‘mij geschiede naar Uw woord.’

Niet als een slaafse onderwerping aan wat God wil
maar als een bereidheid om voor Hem te kiezen
en voor Zijn mensen voor wie wij mogen leven.

Het gebeuren in Bethlehem
zal pas echt belangrijk blijken voor heel de wereld
als wij samen, gesteund en gesterkt door de Geest,
het aanschijn der aarde willen vernieuwen.

Hein Jan van Ogtrop, pastoor

Totale opbrengst Diaconaal weekend van 11 en 12 november 2017

caritas

Het diaconaal weekend van 11 en 12 november 2017 stond in teken van hulp aan de Voedselbank.

De bijdrage Antonius – Bavo (inclusief een gift van € 500,= van de Wereldwinkel) bedraagt € 2863,=

De totale opbrengst van de r.k. kerken in Haarlem die ingezameld hebben voor de Voedselbank komt hiermee op € 5896 .=

De penningmeesters van de diverse PCI’s hebben inmiddels deze gelden naar de Voedselbank overgemaakt.

Op dinsdagavond 16 januari 2018 zal de directeur van de voedselbank, dhr. Armand Hamers, in het bisschopshuis een symbolische cheque in ontvangst nemen met daarop vermeld het mooie bedrag van € 5896,=

Alle gevers hartelijk dank voor deze geweldige opbrengst

17 december: Je kunt het!

[print]

3e Zondag Advent

Schriftlezingen:

 • Jesaja 61,1-2a.10-11

 • 1 Tessalonicenzen 5,16-24

 • Johannes 1,6-8.19-28

Wij zijn trots op ons Bavobeeld van Termote,
hij staat daar zo fier naar de hemel te kijken,
Laren is trots op zijn Sint Jansbeeld.
Het staat in de basiliek aan de brink
midden voor de ingang binnen.

Het is nauwelijks een beeld.
Wat na het zien in de herinnering overblijft,
is eigenlijk alleen een met kracht uitgestoken rechterhand,
een wijsvinger, een kreet in brons: Zie daar!
Ik ben er jaren geleden door genezen
van het zingen van het kinderliedje
van Jezus en Sint Janneke, die speelden met een lammeke.

Weinig figuren in het evangelie-verhaal
komen er zo geprofileerd uit als deze ruige vluchteling.
Geboren uit een ordentelijke priesterfamilie
had hij Jeruzalem verlaten, op zoek naar een werkelijkheid
waarvan hij wel in de gaanderijen van de tempel had gehoord,
maar die hij er nog niet had gevonden.

Zelf een opgejaagde zal hij hele menigten in beweging brengen,
van plaats doen ver anderen en met zich meelokken
naar oorden waar het leven wordt herleid
tot de meest primitieve, naakte kern.
Van hem weten we wat hij droeg: een kameelharen kleed
– het gewaad dat ook de ruige profeet Elia droeg- en wat hij at:
woestijnreptielen en wilde honing.

Onbewoonde streken en schier onbereikbare hoogten altijd
een fascinerende aantrekkingskracht uitgeoefend op de mensen,
levend in een geordende en comfortabele maatschappij.
Velen hebben de stap gewaagd,
– Frederik van Eeden naar de Gooise heide,
de Haarlemmer Godfried Bomans naar Rottumeroog –
ze zijn na korte tijd teruggekeerd naar de plaats van herkomst:
het was niet meer dan een romantisch avontuur.

Terug naar het primitieve,
het oorspronkelijke, zoals Rousseau het leerde,
is nog niet hetzelfde
als op zoek gaan naar het eigenlij¬ke,
naar datgene waar het op aankomt,
de diepste kern van het menselijk bestaan.
Zij die niet terugkeerden uit hun kluizenarij,
en de woestijn verkozen boven de stad, wisten wat zij zochten:
zij zochten niet iets maar iemand,
zij zochten een stem die zij al hadden gehoord voor ze vertrokken.
Dat zijn de echte geroepenen.

Johannes was een jood,
en iedere jood weet dat Israël in de woestijn is geboren.
De woestijn:
daar is die groep nomaden, zo luidt het verhaal,
door het spreken, de stem van de Enige, geworden tot een volk
dat ondanks het geweld van de geschiedenis
een éénheid is gebleven tot op de dag van vandaag.
Van Mozes wordt verteld dat hij daar sprak met zijn Heer,
zoals een vriend spreekt met zijn vriend.
Al zijn uitspraken zijn verzameld
en door schriftgeleerden en farizeeën
is een heel verfijnd godsdienstig systeem ontworpen
van grote waarde, dat is in meer dan dertig eeuwen wel gebleken.

Maar geen enkele godsdienst ontkomt aan het gevaar van formalisme,
ieder elan kan na verloop van tijd verburgerlijken,
ingepalmd worden door de heersende klasse,
aangepast worden aan het eigen tempo van de groep.
Dan is er voor het herstel maar één weg terug:
de weg terug naar de woestijn,
de streek waar de Sinaï-berg stond,
waar de Wet eens verkondigd werd in rook en vuur,
naar de woestijn.

Daar gelden geen drogredenen en geen gevestigde orde;
daar is stilte genoeg om te luisteren
naar die éne Stem waarmee alles is begonnen.
De weg terug naar de woestijn,
dat was de weg die Johannes koos,
in het voetspoor van Abraham, Mozes en de profeten.

Onder het stof van de eeuwen, dat ook over zijn volk gekomen was,
ontdekte hij het oorspronkelijke visioen
dat zoveel mensen voor hem op drift had gebracht.
Het was het visioen van het messiaanse rijk
maar hoe. Niet in een droom alleen
maar in een mens hier en nu.

De grote ontdekking voor Johannes moet zijn geweest
dat hij in zijn dagen het profiel van de Messias,
van de Davidszoon ontdekte in een tijdgenoot,
in een man uit Nazareth.
De beweging rondom Johannes die doopte in de Jordaan, groeide;
maar ook werd de aandacht van velen getrokken
door een nieuwe leraar,
de zoon van de timmerman.

Mensen waren bereid, Jeruzalem te verlaten
en hen beiden (Johannes en Jesus) op te zoeken
in de afgelegen oorden waar zij hun boodschap verkondigden.
Als twee machtige eiken staan deze twee
in het landschap van het Israël van die dagen;
reden genoeg om te komen tot speculaties als:
wie van de twee zal het winnen, Johannes of Jesus?
Maar het wonder gebeurt: geen van beiden wijst naar zichzelf;
beiden wijzen naar elkaar.

Jesus gaat naar de Jordaan, en zal zich door Johannes laten dopen;
Jesus wijst hem aan als de grootste onder de kinderen der vrouwen.
En Johannes wijst naar de man van Nazareth:
midden onder u staat Hij die gij niet kent.

Hij steekt zijn hand en zijn vinger uit als het beeld in Laren:
Zie daar, het Lam van God.
De volgelingen van de doper worden ongerust:
zijn aanhang vermin¬dert, die van Jesus groeit.
Johannes is niet ongerust en zegt:
‘Ik ben de Messias niet,
maar een gezondene om voor Hem uit te gaan.’

De bruidegom is hij, die de bruid heeft;
maar de vriend van de bruidegom,
die staat te luisteren of hij hem hoort,
is al vol blijdschap
wanneer hij de stem van de bruidegom verneemt.

Johannes hoort de stem van de bruidegom
en verheugt zich op Zijn feest:
Johannes’ vreugde is volkomen:
en hij drukt zijn vreugdevolle verachting
van een grote nieuwe toekomst zo uit:
Hij – de bruidegom van het feest-
moet groter worden maar ik kleiner.

Als een eik had Johannes gestaan in het joodse land.
Hij had woorden gesproken als vurige pijlen:
‘Addergebroed, wie heeft u voorgespiegeld
dat ge de dreigende toorn kunt ontvluchten….?
Reeds ligt de bijl aan de wortel van de bomen.
Elke boom die geen goede vruchten draagt,
wordt omgekapt en in het vuur geworpen. ‘
en verder:
‘Ik doop u met water, maar er komt iemand die sterker is dan ik.
Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.’

De verhalen van Johannes en zijn woorden zijn ons bewaard gebleven,
niet om ze veilig op te bergen als een kostbare reliek,
maar als een ferment voor alle tijden van onze geschiedenis.

Johannes stierf in de grootste verlatenheid:
vanuit de gevangenis laat hij nog vragen
of de nieuwe tijd al is doorgebroken.
En het antwoord dat Jesus hem laat brengen luidt:
‘Blinden zien, doven horen en aan armen wordt het evangelie verkondigd.’

In iedere tijd en vooral op crisis-momenten,
worden mensen herin¬nerd aan de profeet die met kracht en tederheid,
onverschrokken en deemoedig tegelijk,
gewezen heeft naar de nieuwe wereld die is doorgebroken
in de rabbi van Nazareth.

Het heeft geen zin vandaag te wachten
of er misschien ook nu weer een man
geroepen zal worden naar de woestijn
om daar opnieuw de stem te horen
die hem de wereld in zal drijven met een boodschap.

Wij worden nu samen geroepen
om de zin te ontdekken van ons bestaan,
om te luisteren naar alles wat gezegd is,
door Mozes en de profeten, door Johannes aan de Jordaan
en om ons samen te richten
op Hem die ons allen dopen wil met Geest en vuur.

Een angstige kerk zal het zoeken
langs de veilige weg van de ondeugdelijke compromissen,
waarbij de profetische stemmen het zwijgen wordt opgelegd
of waardoor ze worden dood gezwegen.
Een kerk die hoort naar de stem in de woestijn,
de rust van haar gesettledheid durf verlaten,
durft luisteren naar de boodschap van God voor onze eigen tijd
kan geloofwaardig getuigen en ons tegelijk behoeden
voor onmenselijk fanatisme.

‘Weest altijd blij’
wordt tot ons gezegd op deze derde adventszondag,
zondag gaudete:
maar niet zomaar.
Zie uit naar het nieuwe !

Bij de grote joodse wijze, de Baalsjem, lees ik:
” Voor de komst van de Messias
zal er een grote overvloed zijn in de wereld.
De joden zullen rijk worden.
Zij zullen eraan gewend raken
hun huishouden te voeren met grote sier,
en de bescheidenheid zullen ze van zich af werpen.
Dan komen de boze jaren,
gebrek, en een karige verdienste;
er zal armoede over de wereld komen.
De afgoden van geld en macht
zullen hun diepere behoeftes niet kunnen stillen.
Ze zullen onrustig zijn en
zo zullen de weeën van de Messias beginnen.”

Hopelijk zullen wij mensen wijzer worden,
naar de noodzakelijke echte vernieuwing snakken;
zien wat God van ons wil,
al met ons doet en ooit danken
voor wat er gegroeid is in
onze eigen levensdagen.

Mozes troost ons onderweg:
11. De geboden die ik u heden geef,
zijn niet te zwaar voor u
en zij liggen niet buiten uw bereik.
12. Ze zijn niet in de hemel, je hoeft niet te zeggen:
‘Wie zal naar de hemel opvaren om ze voor ons te halen
en ze ons te laten horen, zodat wij ze kunnen doen ?’
13. Ze zijn niet overzee en je hoeft niet te zeggen:
‘Wie zal de zee over varen om ze voor ons te halen
en ze ons te laten horen, zodat wij ze kunnen volbrengen?
14. Neen, het woord is dicht bij jou,
in jouw mond en in jouw eigen hart.
je kunt het dus volbrengen.

En Paulus zegt:
‘de God van de vrede zal heel uw wezen heiligen,
God is getrouw, Hij zal zijn woord gestand doen.’
…..je kunt het me je eigen hart beamen
en met jouw handen doen.

Hein Jan van Ogtrop, pastoor

Vieringen kerstavond in de kathedraal

Bavo Kerstviering voor gezinnen

Voor de vieringen van 20:00 uur en 22:30 uur op kerstavond in de kathedraal zijn alle plaatsbewijzen uitgegeven. Er zijn voor beide vieringen alleen nog ‘vrije’ zitplaatsen beschikbaar die op kerstavond ter plekke kunnen worden ingenomen. Dit zijn plaatsen met mogelijk wat minder zicht. U kunt u vanaf 30 minuten voor de aanvang van de viering melden bij de ingang.

Voor de kinderviering op 24 december van 16:30 uur zijn geen plaatsbewijzen nodig.

Ook voor de Pontificale Hoogmis op 25 december om 10:00 uur zijn eveneens geen plaatsbewijzen nodig.

10 december: Een nieuw begin!

[print]

2e Zondag Advent

Schriftlezingen:

 • Jesaja 40,1-5.9-11

 • 2 Petrus 3,8-14

 • Marcus 1,1-8

Troost, troost toch mijn stad…
dat zijn de grootse woorden
waarmee vandaag de eerste lezing begon…
troost, troost toch mijn stad
en spreek haar moed in
want er komt een einde aan haar verdriet….

En in het Salve Regina zingen wij;
– goed om dat na de Mariadag 8 december te citeren:
‘moeder Gods kijk naar ons en wees onze vertroosting
‘in hac lacrimarum valle’, in dit tranendal.
Mensen kunnen best wat troost gebruiken!

Dit is het begin van de blijde boodschap…
zo begint Marcus zijn evangelie.
We lezen dat het komende jaar in de kerk.
Altijd weer blijft de droom van een nieuw begin…
een droom noem ik dat want…
iedere keer krijgen we weer een tikken op onze neus.
Marcus was volgens de overlevering een heidense jongen,
door Petrus op een van zijn reizen ooit meegenomen.
Hij droeg in zijn naam nog de naam mee van de Romeinse oorlogsgod MARS ..
maar Petrus had gezegd: ‘laat maar, het gaat om je hart.
Het nieuwe begin van zijn eigen leven, en dat van ieder die luisteren wil,
is volgens Marcus te vinden in een Joodse man: Jesus,
die men de Christus, de Messias ging noemen.
Dat nieuwe begin noemt hij:
DE BLIJDE BOODSCHAP VAN JESUS CHRISTUS.
Het verhaal van DIE man noemt Marcus ‘evangelie’ de blijde boodschap.

Dat evangelie verkondigen is meer
dan een oppervlakkig herhalen van vrome clichés
het houdt meer in:
het houdt de proclamatie in van het hele programma
van God met Zijn volk waar die Jesus van Nazareth voor staat.
Een programma van sjaloom en nieuwe toekomst voor heel de wereld
zoals dat beschreven staat bij de oude profeten, bijvoorbeeld Jesaja.

Daarom gaat Marcus haastig verder:
‘dit is de blijde boodschap van Jesus Christus
ZOALS GESCHREVEN STAAT BIJ DE PROFEET JESAJA.

Bij hem kun je duidelijk lezen
wat de blijde boodschap werkelijk inhoudt:
bevrijding van mensen die in de verdrukking zijn,
geen vreemde heersers meer, troost voor de geringen.

Het evangelie dat Jesus ons, in het voetspoor van de oude profeten, vertelt
houdt in dat alle machthebbers die mensen bedreigen hun kracht verliezen,
dat de kleine mensen wordt recht gedaan.
Volgens Jesaja was er een nieuw begin mogelijk
toen de vertrapte joden uit Babel terug mochten gaan naar Jeruzalem.
Het staat zo mooi in de psalmen:
‘toen Gods ons thuisbracht, was het alsof wij droomden.’
Toen werd een weg gebaand naar een nieuwe toekomst toe !
Jesaja ziet de weg al lopen: weg van het troosteloze Babel
naar een nieuw en goed Jeruzalem.
Het is geen gemakkelijke weg.. geen snelweg, geen autostrada.
Het is een weg door de woestijn.

Johannes de doper hoorden wij vandaag in diezelfde woestijn
even buiten Jeruzalem, mensen van zijn tijd bijeenroepen.

Hij riep ze samen even buiten Jeruzalem, even weg van de gewone drukte.
Daar ging hij ze vertellen dat God
met iedere mens afzonderlijk, opnieuw op weg wil.
‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf’
luidt een oude (beetje afgezaagde) volkswijsheid
maar er zit wel iets in!

En hij vertelde ons bovendien heel duidelijk
hoe wij ons op het nieuwe begin
dat God met iedere mens en iedere mens met God wil of kan maken
kunnen voorbereiden:
‘maak de wegen recht’. Maak je levensweg recht.
Ga geen kronkelpaadjes, ga geen verkeerde zijweggetjes in
maar weet wat belangrijk is in je leven en wat niet.

Hij zal je helpen. Hij die Israël riep,
zal naar je toekomen, solidair met jullie, mensen van goede wil.
Hij kwam naar ons toe in solidariteit.
door ons die ene mens te zenden
in wie zijn liefde en eeuwige trouw ons verschenen zijn.
Dat is bemoedigend, dat is troostend.

Om dat te leren geloven,
om dat misschien te kunnen blijven geloven, vieren wij Advent.
Advent vieren betekent: samen uitzien naar die nieuwe toekomst
waar de profeten over spreken.
Advent vieren betekent:
voor zover we dat kunnen die nieuwe toekomst voorbereiden.
Advent vieren betekent ook:
de kleine tekenen van hoop die er -ook in jouw eigen levensdagen- zijn,
willen zien en daarom volhouden.

‘IK HEB EEN BLIJDE BOODSCHAP VOOR JULLIE’
zei Marcus: ‘HET VERHAAL VAN JESUS’

Het Koninkrijk Gods is nabijgekomen
in deze mens, het kwetsbare kerstkind
dat als volwassen man gekruisigd worden
en deze gekruisigde volgen is onze enige hoop.

De leerlingen waren van hem weggelopen toen dat duidelijk werd,
de vrouwen op de Paasmorgen holden weg van het lege graf
en durfden – dat zullen we in het Marcusevangelie met Pasen lezen-
niemand te vertellen dat Jesus de gekruisigde toch de Heer van de toekomst is.

Door Marcus, de evangelist van dit nieuwe kerkelijk jaar
worden wij ingewijd in dit geheim.
Hij heeft zijn boodschap opgeschreven
zoals hij hem heeft opgeschreven
opdat wij onze eigen conclusies zouden trekken.

Strijdbaar zijn als Marcus die opkwam voor zijn geloof
en -net als velen van zijn gemeente-
werd gemarteld en gedood.

Marcus weigerde te geloven
dat de haat het winnen zou van de liefde
en dat de duisternis het licht zou verdringen.

Hij geloofde in een ander programma:
zoals ook ons dat verkondigd wordt:
het nieuwe begin rond Jesus Messias
die voor ons en met ons stierf
maar die nu leeft en ons voorgaat naar Galilea.

Met kerstmis zullen wij ons met velen verzamelen in onze kerken.
Dan blijkt hoe veel mensen er ‘van goede wil’ zijn
die willen dromen van rechtvaardigheid en vrede.
Maar dat niet alleen: ze willen er ook iets aan gaan doen.

Mensen van de kerk maken zich vaak zorgen:
houden wij het wel vol? Welke kerken zullen er dit jaar
weer gesloopt gaan worden?

Laten we leren van de eerlijkheid en de moed
van alle mensen die volhouden
dwars door alle onzekerheid en wanhoop heen.

Een flinke volwassen jongen wilde gedoopt worden.
Ik zei: ‘zou je dat wel doen? Toetreden tot een kerk
waarin kruistochten plaats vonden en inquisitie
en dan nu al die schandalen die openbaar worden?’
Hij keek mij verbaasd aan: ‘wat zegt u allemaal,
dat is erg en dat moet eerlijk genoemd worden
maar voor de rest: Ik word toch katholiek en ik ga er voor.‘

Hij begreep waar het bij geloven om gaat.
Het gaat om onszelf op de eerste plaats
die, vandaag ook weer, in deze wereld opgeroepen worden
er voor te gaan en ook om de hoop levend te houden dat alle inspanningen
van alle mensen – ook de niet kerkelijke – die het goede willen
ergens toe zullen leiden.

Marcus wil aan het begin van dit nieuwe kerkelijke jaar
alle mensen die hem willen horen tevoren bemoedigen:
Dit is het nieuwe begin: Jesus gekruisigd, gestorven en begraven
maar opgestaan uit de doden onze aanvoerder.
Hij, de weg naar het ware leven, het licht der wereld.
Laten we onze fouten erkennen, het oude achterlaten
en op weg gaan, Hem achterna!

Hein Jan van Ogtrop, pastoor

Gezinsviering in het teken van de Advent

Kinderviering 140504Beste allemaal,

Nu Sint Nicolaas weer vertrokken is naar Spanje, gaan we ons verder richten op kerstmis.

Aanstaande zondag is het al de tweede zondag van de advent en we nodigen jullie van harte uit om dat met ons mee te vieren. En we vieren ook nog een ander feestje; namelijk de verjaardag van onze pastoor! Dat betekent na afloop limonade en wat lekkers er bij!

We willen de kinderen vragen om zondag achter in de kerk te verzamelen en om met een lichtje mee naar voren te lopen. Aan het einde van de viering brengen we de lichtjes naar de kerststal die al bijna klaar is en die we gaan zegenen.

Dus van harte welkom aanstaande zondag om 10.00 uur!!

Namens de gezinsmisgroep,

Eric Fennis, diaken

3 december: Blij en waakzaam

[print]

1e Adventszondag

Schriftlezingen:

 • Jesaja 63, 16b-17,19b;64,3b-8

 • 1 Korintiërs 1,3-9

 • Marcus 13,33-37

Herhaaldelijk klinkt in onze dagen de roep om veiligheid.
Politieke partijen spinnen garen bij het onbestemd gevoel van angst
dat mensen soms in hun greep houdt:
wees waakzaam overheid zeggen ze dan
en ze denken aan meer blauw op straat.

‘Weest op uw hoede, weest waakzaam’
dat zijn de eerste woorden die we van Marcus mogen horen
in het nieuwe kerkelijke jaar.
Die waakzaamheid wordt aan ons allemaal samen opgedragen.

Jesus noemt als voorbeeld van waakzaamheid een portier, een deurwachter.
Maar het is wel een vreemde waakzaamheid.
Niet de waakzaamheid van een buldog die op de drempel ligt en gromt
maar de waakzaamheid van een koster of een organist
die spieden vanaf hun plaats of de blijde intocht van een bruidspaar al plaatsvindt
en de klokken moeten worden geluid
en de feestelijke Intrada moet worden ingezet.

Het is die waakzaamheid die Jesus bedoelt:
de waakzaamheid van een gemeente
die uitziet naar de feestelijke binnenkomst van haar Heer.
Het is de waakzaamheid van de mens
die steeds grote nieuwe dingen verwacht en daar blij naar uitziet.

Jesus wenst zijn kerk die waakzaamheid toe:
de blijde verwachting van de kloppende harten
de blijde verwachting van de kinderen die wachten op sinterklaas
of die de nacht voor hun verjaardag niet kunnen slapen
omdat ze zich zo geweldig verheugen op dat grootste feest aller feesten.

Die feestelijke verwachting zijn wij een beetje verleerd.
Wij denken gemakkelijker: ‘het zal mijn tijd wel uitduren’
en wat de komst van Gods koninkrijk betreft zijn wij vaak somber gestemd:
het wordt niets met deze wereld
en de komst van de vrede op aarde, Gods toekomst,
‘de wolf die zal slapen naast het lam
de aardbodem zal met goedheid bedekt zijn’
zoals we dat in de nachtmis zullen horen…. het zal wel.
Mooie visioenen maar weinig reëel.

Om toch in die visioenen te blijven geloven en idealen te blijven houden
is de deugd van de hoop nodig.
De hoop is de meest kwetsbare van alle deugden.
De Franse dichter Charles Peguy noemde haar
‘een klein meisje dat op straat loopt,
alle grote mensen kunnen haar onder de voet lopen molesteren en doden. ‘
De hoop is de meest gehoonde van alle deugden:
je bent gek als je nog hoopt op en gelooft in Gods nieuwe toekomst.
Maar de hoop is ook de meest heilige van alle deugden
de God welgevallige houding van mensen die volharden: en er staat geschreven:
‘Gij zult bijstaan al wie op u hopen.’ In de Jesajalezing hoorden wij dat.

Dat hopen brengt mensen – als het goed is – ook in beweging;
Jesaja gaat zo verder:

‘Gij staat bij al wie gerechtigheid beoefenen
en die bij al wat zij doen aan U denken.’
Die mens die vanuit die hoop tot actie komt,
zal mensen die bedroefd zijn gaan troosten.
Hij zal proberen te vechten tegen de bierkaai.
Hij zal opkomen voor de bescherming van het leven,
hij zal gaan proberen gerechtigheid te doen.

Deze advent houden wij de Adventsactie
voor kerken in de ontwikkelingslanden.
De christenen hebben het daar niet gemakkelijk.
Ze kijken naar onze camera’s
en –hoe weinig ze ook mogen hebben- ze lachen naar ons.

Dat is geen uiting van oppervlakkige blijdschap
maar de blijdschap van de mens die volhardt en die weet
dat God aan de kant staat van de mensen die volhouden,
die trouw zijn aan hun levensopdracht.

Trouw is de sterke beschermer
die het kleine meisje hoop nodig heeft…
trouw is het wapen tegen de luiheid.

Trouw doet leven.

De Heer moge ons allen trouw op onze post vinden
bezig met te doen wat wij moeten doen
op onze eigen plaats
trouw aan het orgel, achter de dirigentenlessenaar
trouw naast het ziekbed, trouw naast onze kinderen
trouw achter het altaar.

God geve ons allen trouwe volharding
zodat wij levend vanuit de hoop die ons samen bindt
eens kunnen genieten van de grote dingen
die God voor ons in petto heeft.

Niemand weet wanneer het grote moment daar is
van de definitieve inkomst van Jesus als Heer,
niemand weet wanneer het grote werk op aarde voltooid zal zijn
en de vrede op de aarde zal wonen.
Niemand weet ook wanneer God ons eigen leven voltooid zal achten
en zal zeggen: rust maar uit, kom maar binnen.

Laat ons zolang het nog niet zover is
de lofzang gaande houden
op onze post actief zijn
dan mag de Heer zich welkom weten
en kan God eens alles in allen zijn.

In de Adventstijd klinkt met enige regelmaat
het ‘Rorate Caeli, dauwt hemelen van boven.’

Een lied waarin we onze blunders erkennen:
we zien de puinhopen van Syrië en Irak voor ons
als we de droevige beschrijving horen van
de verwoeste tempel: ‘Jerusalem desolata est.’

We erkennen ook onze eigen schuld
aan het feit dat de gerechtigheid en de vrede zo ver weg is:
‘peccavimus’ wij hebben geblunderd.

We roepen om hulp:
‘mitte quem missurus es’
zend ons degene die U naar ons toezenden wilt: het lam
dat de geschiedenis om zal draaien.

En dan klinkt het ontroerende slotcouplet
dat iedere katholiek kent:
CONSOLAMINI.

Het is dan eind goed al goed:
‘wees getroost mijn volk –consolamini-
wees getroost:
je helper, je verlosser komt naar je toe
wees niet meer bang
de heilige, de eeuwige, de getrouwe bij uitstek is in de buurt
je verlossing is een feit.

Zo gaan we de advent in van 2017:
moge het een zegenrijke tijd zijn.

Hein Jan van Ogtrop, pastoor

Opbrengst barbiers van Haarlem

Op zondag 26 november brachten de barbiers van Haarlem, Jan Heideman Meesterbarbier, Mad Daddy’s, Barber Albert en Barber Birdman, een bezoek aan onze kathedraal om te knippen, te scheren en baarden te trimmen met als doel geld in te zamelen voor de restauratie.

Na een enorm gezellige middag heeft de dag €900 euro opgeleverd!

Wij willen de barbiers nogmaals enorm bedanken voor hun inzet!

Fotorapportage

26 november: De grote ontmoeting

[print]

Christus Koning van het Heelal

Schriftlezingen:

 • Ezechiël 34,11-12.15-17

 • 1 Korintiërs 15,20-26.28

 • Matteüs 25,31-46

De laatste jaren denken we –meer dan voorheen- denken we nog
wel eens terug aan de betekenis van de eerste wereldoorlog:
een oorlog die Nederland voor een belangrijk deel voorbijging
maar die België en heel Europa hard trof.
Europa was daarna ontredderd. Honderdduizenden mensen
waren gesneuveld… wat moeten we nu dacht iedereen.
Toen, kort na de eerste wereldoorlog, heeft de Paus
het feest van vandaag ingesteld om de mensheid
tot de orde te roepen en uit te nodigen tot
trouw aan onze opdracht er te zijn voor allen die ons nodig hebben.
Bij Nederlandse katholieken, die wel van een feestje houden,
sloeg ook dit feest goed aan. ‘Aan U o Koning der eeuwen’
en ‘Christus vincit’ hieven wij aan
een lied wat vervolgt met: ‘Christus regnat, Christus imperat.’

Niemand die zich afvroeg waarom dit feest was ingesteld
laat staan of deze brallende woorden
wel pasten bij onze koning- Jesus Messias.
Hij – deze vreemde koning- had op de grond gekropen
voor zijn leerlingen en hun de voeten gewassen;
Hij had brood genomen en het gebroken:
‘ik geef mijn leven in solidariteit.’…
Hij had de wijn genomen: ‘ik vergiet mijn bloed voor een nieuw verbond.’
Solidariteit ten dode toe, bloed, dienst.. sombere woorden.

Christus Koning vieren we al zo’n 100 jaar. De vraag dient zich aan:
‘kwamen wij ooit, komen wij ooit aan deze Messias toe ?’
Het evangelie van vandaag vertelt ons hoe hij
mensen ter verantwoording roept.
Deze wonderlijke koning vraagt alleen maar
of je iets gedaan hebt voor de kleinen en de weerlozen.
Als blijkt dat je de vreemdelingen hebt geherbergd, de zieken hebt bezocht,
de hongerigen gespijzigd en de dorstigen gesterkt wordt gezegd:
“Wat je voor een van de geringsten van de mijnen hebt gedaan
dat heb je voor mij gedaan”. Het omgekeerde geldt ook
-en dat zijn de laatste woorden van het evangelie
die nog in onze oren blijven hangen:
“Al wat gij niet voor een van de geringsten hebt gedaan,
hebt gij niet voor mij gedaan…”

Neen, nu geen ‘ja maar’of ‘enerzijds anderszijds’
het evangelie geeft ons daarvoor geen ruimte.
Het is nu of nooit; het is jijzelf of niemand
het gaat om een antwoord HIER EN NU DOOR JOU.

‘Ja maar wat kan ik er aan doen’
verzucht de brave christen als hij de Ebola-epidemie ziet in Afrika.
‘Ja maar, ik heb het te druk’ klaagt de actieve Yuppie
als hij de zieke de zieke laat
laat staan dat hij de gevangenen aandacht geeft.
‘Nederland is vol’ is de smoes die iedereen direct bij de hand heeft
als menig vreemdeling die dreigt gemarteld te worden of vervolgd
tevergeefs klopt aan onze poort?
Dat hebben we meer gehoord:
– was het niet in de dertiger jaren- toen joodse mensen uit Duitsland
tevergeefs aanklopten aan onze poort.
Degenen die het geluk hadden levend terug te keren uit de kampen
hadden in ons goede brave Nederland
toch de grootste moeite hun huizen weer terug te krijgen.

De koning/ rechter uit het evangelie kent geen consideratie
hij heeft geen invoelingsvermogen in al onze ‘ja maren’
en ‘hebt u wel rekening gehouden met…..’
Hij houdt het simpel: ‘ik was hongerig, jij hebt mij niet gespijzigd,
ik was in de gevangenis, je hebt mij niet bezocht.
Ik was ziek, je hebt mij in de steek gelaten,
ik was vreemdeling en er was voor mij geen plaats…’

Abel Herzberg vertelde eens een ontroerend verhaal.
Een oude joodse man in Auschwitz wordt geslagen
tot bloedens toe.
Zijn medegevangenen staan machteloos toe te kijken.
Plotseling roept iemand uit:
‘en waar blijft God nou?’ Hij verwacht hemelse hulp.
Doodse stilte.

Het is dezelfde uitroep die op een berg in Judea klonk
uit de mond van een 33 jarige rabbi
die vermoord werd door de Romeinen.

Het antwoord dat de man in Auschwitz
van een mede-jood krijgt was:
‘daar is God, Hij wordt geslagen, Hij wordt vermoord.’

In het gelaat van de gekwetste man in Auschwitz
werd Gods eigen gelaat getoond:
in de gekwetste man op Golgotha
die ooit -met een doornenkroon op- had gezegd
‘KONING BEN IK’ was God aanwezig.

Het is een vreemde koning die wij dienen.
Hij is geen dictator, geen tiran:
hij is een herder,
een goede herder die het verloren schaap zoekt,
het schaap dat dreigt vertrapt te worden beschermt,
het gewondene heelt en het gebrokene sterkt.

Alle dingen die deze goddelijke rechter/koning belangrijk vindt
hebben te maken met de dingen van beneden.
Hij vraagt niet: ‘bezocht u een kerk,
was u ingeschreven bij een vroom of mooi genootschap,
welke politieke partij had uw voorkeur,
had u een belangrijke baan,
was u een belangrijk persoon.’
Het enige dat telt is: WAT HEB JE GEDAAN;
wat heb je gedaan voor de minsten der mijnen
want daar ben ik te vinden.

Vandaag is het kerkelijk oud-jaar:
dat wij hier in deze kerk de lofzang
al vele jaren -EN HOE – gaande houden
is een reden tot dankbaarheid.
want het is goed als we als broeders en zusters samen zijn
en ons mogen verzamelen rond deze Koning
die ons leven zin geeft
die ons leidt naar de Vader.

De vragen die Hij ons stelt zijn streng:
daarom is het goed niet te triomfantelijk feest te vieren
maar ons te blijven bezinnen op onze opdrachten.

Mochten wij te ver weg dwalen en onze opdracht vergeten
dan is Hij hier en nu ook de Herder
die ons terugroept naar onze levenstaak.

Ons leven krijgt zin:
wij leven niet voor niets.
In die zin geldt dan:
‘heil en geluk komen mij tegemoet mijn leven lang’.

Hebben wij die koning gediend het afgelopen kerkelijk jaar?
Volgende week Advent: we krijgen nieuwe kansen om het beter te doen.
Dat alles als voorbereiding op de grote ontmoeting
die ons ooit te wachten staat
als Hij aan ons persoonlijk vraagt:
‘wat heb je voor mij gedaan’?
Hopelijk staan we dan niet met onze mond vol tanden
en mogen we dan stamelen:
‘ik heb het geprobeerd, te doen wat u vraagt’
of misschien eerder: ‘Heer wees mij zondaar genadig. ‘

Hein Jan van Ogtrop, pastoor

19 november: Vrouw en man samen in actie!

[print]

33e Zondag door het Jaar

Schriftlezingen:

 • Spreuken 31,10-13.19-20.30-31

 • 1 Tessalonicenzen 5,1-6

 • Matteüs 25,14-30

Het bijbelboek Spreuken eindigt opmerkelijk.
Na 30 hoofdstukken vol met spreuken en wijsheden
plotseling een heel apart hoofdstuk om het boek te besluiten.
Dat hoofdstuk is één lange lofrede op de vrouw.
Ik citeer:

‘Een sterke vrouw, haar waarde gaat uit boven die van kostbare koralen.
Het hart van haar man vertrouwt op haar
en zijn winst zal hem niet ontgaan.
Zij brengt geluk, geen ongeluk; alle dagen van haar leven.
Zij zoekt zorgvuldig wol en linnen uit
en doet ermee wat haar handen aangenaam vinden.
Zij staat op als het nog nacht is,
en deelt het voedsel uit aan haar gezin.
Zij slaat het oog op een akker en koopt die.
Van de opbrengst van het werk van haar handen plant zij een wijngaard.
Zij omgordt haar lenden met kracht, en maakt haar armen sterk.
Zij merkt dat haar ondernemingen slagen:
’s nachts gaat haar lamp niet uit.
Zij strekt haar handen uit naar het spinrokken
en zij houdt de weefspoel in haar vingers.
Zij opent haar hand voor de behoeftige,
en strekt haar armen uit naar de misdeelde.
Kracht en luister zijn haar gewaad,
ze ziet lachend de komende dag tegemoet.
Zij opent haar mond en spreekt wijze woorden,
van haar tong komen lieflijke lessen.
Zij gaat de gangen na van haar gezin
en eet haar brood niet in ledigheid.
Het hart van haar man vertrouwt op haar
en brengt hem geluk alle dagen.
Haar kinderen staan op en prijzen haar:
haar man spreekt vol roem over haar als hij zit in de poorten
en spreekt met de oudsten van het land.
Hij zegt: ‘vele vrouwen hebben zich wakker gedragen
maar jij overtreft ze alle!’
Ja, bevalligheid is bedrieglijk, schoonheid gaat voorbij
maar een vrouw die de Heer vreest moet geroemd worden:
roemt haar om de vrucht van haar handen
en prijst haar bij de poorten. ‘

En dan is het boek Spreuken uit: alles is gezegd.

Niet weinig vrouwen worden een beetje achterdochtig
wanneer ze geprezen worden.
Ik maak het wel eens mee bij een jubileum of zoiets
dat een man of een zoon geroerd in snikken uitbarst
bij het dankwoord aan echtgenote of moeder.
Als ik dat zie komt ik mij altijd de ondeugende vraag boven:
‘hoe vaak hielp deze spreker bij de afwas?’
Vrouwen vinden die lofredes soms wel mooi
maar vaak ervaren ze het toch ook
als een zeer listige methode
om hen weer in de rol vast te pinnen
die zij in opdracht van het mannelijk deel van de schepping
moeten spelen.

Volgens de verenigde Naties is die vreemde rolverdeling
tussen mannen die de dienst uitmaken
en vrouwen die feitelijk doen wat er gedaan moet worden
een van de hoofdoorzaken van de rampzalige situatie
waarin veel delen van de wereld verkeren.

Mannen verzinnen conflicten en oorlogen:
vrouwen kunnen de puinhoop opruimen.

Is het slothoofdstuk van het boek Spreuken
weer zo’n poging van de mannen
om de vrouw door haar uitbundig te prijzen
op haar plaats te houden ? Allerminst.
Want wat voor een vrouw rijst daar voor onze ogen op!
Een vrouw die werkelijk het heft in handen heeft.
Misschien is er daarom zo geschrapt in de officiële versie
van de eerste lezing van vandaag.
Deze passage bijvoorbeeld was geschrapt
maar gelukkig door ons deze morgen wel gehoord:
‘heeft ze het oog op een akker dan koopt ze die.’
Kopen en handelen hoort toch in mannenhanden te zijn.
Zij is werkelijk de spil van heel het familiegebeuren.
Fier staat zij voor ons, ze is voor de duvel niet bang:
‘ Met vreugde verwacht zij de toekomst!’
Wordt haar man misschien ook genoemd ?
Zeker. Maar in een bijrol. Hij roemt haar alleen maar
‘als hij zit (ik zet even een uitroepteken achter dat ‘zit’)
als hij zit in de poort bij de oudsten van het land.’
Wat een prachtige parodie op alle mannelijk belangrijkheidsgevoel.
De rol van de vrouw in de wereldgeschiedenis
is belangrijker dan de geschiedschrijving doet vermoeden.

Bekend is het voorbeeld van de heilige Theresia van Avila.
Julie Feldbrugge schrijft over haar:
‘wat mij treft bij haar is de integratie van zovele talenten
in één persoon. Ze bleef zich altijd bekommeren
om haar broers en zusjes, stichtte kloosters, nam de dingen in het leven
zoals ze kwamen, reisde ontzettend veel, schreef kritische brieven
aan kerkelijke autoriteiten. Ze bad, waste, kookte en borduurde,
kon goed met geld omgaan en bemoeide zich met alles
wat op haar pad kwam. Ze was een vrome maar tegelijk buitengewoon
aardse vrouw, die voor alles werd bewogen door de liefde tot God
én tot de mensen die ze ontmoette.
Vooral haar gezond-verstand-kant spreekt mij aan.’

Onze parochie heeft wat dat betreft een goede traditie gekend.
De zusters Regnata en Annette, de pastorale werksters Els en Erna
-de laatste nu actief in een andere kerk-
een magistra cantrix bij het koor.
In Rome heeft onze Paus vrouwen benoemd in het bestuur van de wereldkerk;
wat mij betreft –ik zei het al vaker- mogen ze meer worden gewaardeerd
in het ambtsgebeuren van onze katholieke kerk.

II. Het Evangelie vertelt de beroemde gelijkenis
van de talenten. Oorspronkelijk betekent het woord ‘talent’
alleen maar een geldwaarde: 40 kilo zilver om precies te zijn.
Dankzij deze parabel is het woord iets anders gaan betekenen:
je mogelijkheden, je capaciteiten.

De parabel is niet bruikbaar voor een bankdirecteur
die hierin een opdracht om geld uit geld te maken ziet.
Het gaat om een ander soort creativiteit.
Over het gebruiken van de capaciteiten
voorzover je die kunt inzetten voor het koninkrijk van God.

Een mens kan de capaciteiten die hem gegeven zijn
laten voor wat ze zijn, er niets mee doen en alles bij het oude laten.
Maar hij kan ze ook gebruiken !
Twee mensen zijn in het verhaal actief:
die met de 2 en met de 5 talenten.

De derde niet. Hij stopt zijn talent onder de grond
en geeft het later stoffig weer terug.
Hij is niet lui zoals in de oude vertalingen stond
maar bang, in de nieuwe vertaling staat het goed.

Hij staat voor de mens die niets durft.
Hij verbergt wat hij heeft,
zijn geloof bijvoorbeeld.
Hij doet er zelf niets mee
en stopt het angstig weg.

Tegen zijn Heer zal hij heel braafjes zeggen:
‘ik ben heel voorzichtig geweest,
ik heb het toevertrouwde pand bewaard.’
En dan gaat hij verder timide en angstig maar ook
sprekend vanuit een heel eigenaardig godsbesef:
‘ ik weet dat U een streng mens bent
U oogst waar ge niet hebt gezaaid
en haalt binnen wat ge niet hebt uitgestrooid.’

Hij ziet zijn Heer en God als een bedreiging,
als een concurrent.

Zijn meester ontploft dan bijna van woede.

Uit ergernis over dat rare beeld dat hij van hem ophing:
maar ook uit ergernis over de angstige besluiteloosheid
het gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef van deze man:
‘Slechte, bange knecht’ krijgt hij dan te horen.
En als consequentie van zijn bange houding wordt hem toegevoegd:
‘wie heeft hem zal gegeven worden
maar wie niet heeft hem zal nog ontnomen worden
wat hij heeft. ‘
Het gaat daarbij duidelijk niet over geld
-dat zou erg onrechtvaardig zijn-
maar over de mens die alles verliest
omdat hij zijn verantwoordelijkheid niet durft nemen
omdat hij te bang en te weinig creatief was.

Als we de talenten- parabel verder naar onze tijd toe vertalen
is de bedoeling duidelijk:
‘waag iets, kijk wat je kunt doen met je talent.’

En besef: het zijn juist de kleine dingen die het doen:
het zijn juist de kleine initiatieven van de gewone mensen
(met misschien maar één talent)
die voor de toekomst van heel de wereld het belangrijkste zijn.
In het Engelse lagerhuis zei een van de sprekers
tegen een medeparlementslid van de labourpartij:
‘jouw vader heeft nog de schoenen van mijn vader gepoest’
maar de man pareerde: ‘daar schaam ik mij niet voor
ik zou mij alleen maar schamen als hij het niet goed gedaan had.’
Niemand hoeft zich op zijn talenten te laten voorstaan:
alle talenten zijn ons gegeven.
Dat geldt in het bijzonder voor het talent van het geloof.

Er zijn velen die het in de grond verstoppen
maar gelukkig dat er in onze dagen
altijd anderen zijn:
‘zonderlingen’ in de goede zin des woords
‘merkwaardige’ mensen, waard om op te merken
die het wagen nieuwe dingen te doen.

Gelukkig dat er mensen zijn die wel iets met hun talenten doen,
hun nek uitsteken, staan voor een nieuwe toekomst,
een levende kerk, een betere wereld.

Onze God wil het talent van ieder van ons gebruiken.
Hij wil ook vandaag de God zijn
die ons roept en uitdaagt.
Die ons sterkt als wij met Hem op weg durven gaan
het avontuur tegemoet.
Op de eerste bladzijden van de bijbel
wordt er gedroomd over een prachtige harmonie.
God schiep de mens MAN en VROUW naar zijn beeld
(dat zijn ze dus alleen maar SAMEN !)
opdat ze in een harmonieus samenspel
het aanschijn der aarde kunnen vernieuwen.

Hein Jan van Ogtrop, pastoor